Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

21/2020

1 (6)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/11

 

01.06.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 332

Taloushallintopalveluliikelaitoksen toimitusjohtajan virkaan ottaminen

HEL 2020-006822 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus otti kauppatieteiden maisteri Ulla Kukkosen taloushallintopalveluliikelaitoksen toimitusjohtajan virkaan 8700,00 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin. Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Lisäksi kaupunginhallitus totesi, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa, eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös tällaisen henkilön osalta ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tuomas Kemiläinen, rekrytointikonsultti, puhelin: 09 310 27785

tuomas.kemilainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Nimilista

2

Yhteenveto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaa hakeneet

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on 3.2.2020, § 87 merkinnyt tiedoksi edellisen viranhaltijan irtisanoutumisen taloushallintopalveluliikelaitoksen toimitusjohtajan virasta ja kehottanut kaupunginkansliaa käynnistämään viran julkisen hakumenettelyn hallintosäännön mukaisin kelpoisuusvaatimuksin. 

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 10 kohdan mukaan liikelaitoksen johtajan virkaan ottamisesta päättää kaupunginhallitus.

Toimitusjohtajan virka oli julkisesti haettavana 12.2.–9.3.2020. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa ja HBL:ssä 16.2.2020. Lehti-ilmoitusten lisäksi ilmoitus oli esillä kaupungin rekrytointisivustolla osoitteessa helsinkirekry.fi sekä Oikotie.fi- ja LinkedIn-palveluissa. Hakua markkinoitiin myös verkkobannerilla HS.fi -mobiilipalvelussa. Julkisen ilmoittelun ohella hakuvaiheessa käytettiin konsulttiyhtiö Boyden Helsingin suorahakupalvelua.

Hallintosäännön 4 luvun 3 §:n mukaan taloushallintopalveluliikelaitos huolehtii talous- ja palkkahallinnon palvelujen tuottamisesta kaupungille ja kaupunkikonsernin yhteisöille. Taloushallintopalveluliikelaitos toimii taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunnan alaisuudessa. Liikelaitoksen toimintaa johtaa liikelaitoksen johtokunnan alaisuudessa toimitusjohtaja.

Hallintosäännön 23 luvun 1 §:n 4 kohdan mukaan liikelaitoksen johtajan viran kelpoisuusvaatimus on ylempi korkeakoulututkinto, kokemus johtamistehtävissä sekä suomen kielen erinomainen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin kokemusta ja näkemystä palveluliiketoiminnan kehittämisestä digitalisaatiota hyödyntäen. Lisäksi edellytettiin talouden ja henkilöstöhallinnon kokonaisuuden ja prosessien hyvää tuntemusta, kokemusta asiantuntijaorganisaation onnistuneesta johtamisesta ja näyttöjä muutosten johtamisesta ja läpiviemisestä.

Virkaa täytettäessä on noudatettava perustuslain 125 §:ssä säädettyjä yleisiä virkanimitysperusteita, jotka ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Hakijat ja rekrytointiprosessi

Virkaa haki uuden hakuajan kuluessa 40 henkilöä, joista kaksi on perunut hakemuksensa. Hakijaluettelo on liitteenä 1. Hakijoiden esittämät ansiot, koulutus, kielitaito ja työkokemus ilmenevät hakemuksista. Hakemuksista laadittu yhteenveto on liitteenä 2.

Ensimmäinen haastattelukierros toteutettiin videohaastatteluna, johon kutsuttiin 15 hakijaa.

Videohaastattelujen pohjalta toiseen haastatteluun kutsuttiin kahdeksan hakijaa, joista kaksi on sittemmin perunut hakemuksensa. Hakijoita haastattelivat 16.3.-20.3.2020 kansliapäällikkö Sami Sarvilinna, rahoitusjohtaja Tuula Saxholm, henkilöstöjohtaja Nina Gros, yhteysjohtaja Inga Nyholm ja rekrytointikonsultti Tuomas Kemiläinen kaupunginkanslian henkilöstöosastolta.

Hakija **********

Hakija Ulla Kukkonen on toiminut toimitusjohtajana Provincia Oy:ssä vuodesta 2017 alkaen. Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että hakijalla on monipuolista kokemusta talousjohtamisesta, muutosjohtamisesta sekä henkilöstöjohtamisesta. Hänen osaamisessaan painottuu erityisesti kokemus palvelukeskuksen johtamisesta ja rakentamisesta. Lisäksi hakijalla on vahvaa kokemusta talousjohtamisen sekä henkilöstöjohtamisen prosessien läpiviemisestä.

Hakija **********

Hakija **********

Hakija **********

Hakija **********

Henkilöarviointeihin kutsuttiin kolme hakijaa. Henkilöarvioinnit suoritti Psycon Oy ajalla 24.3.2020-2.4.2020.

Rahoitusjohtaja Tuula Saxholm sekä taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunnan jäsenistä hallintojohtaja Silja Hyvärinen kaupunkiympäristön toimialalta, talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari sosiaali- ja terveystoimialalta sekä talous- ja suunnittelupäällikkö Tero Vuontisjärvi kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta haastattelivat henkilöarviointien jälkeen Ulla Kukkosen, ********** 17.4.2020.

Kaikilla kolmella kärkiehdokkaalla on monipuolista kokemusta palveluliiketoiminnan, talouspalveluiden sekä henkilöstöhallinnon johtamisesta ja kehittämisestä. Kaikilla on myös monipuolista kokemusta palveluliiketoiminnan kehittämisestä ja asiantuntijaorganisaation johtamisesta sekä hyvät valmiudet toimintakulttuurin kehittämiseen ja yleisesti muutosten läpiviemiseen.

Hakija Ulla Kukkonen on suorittanut kauppatieteiden maisterin tutkinnon Vaasan yliopistossa. Hän on toiminut vuodesta 2017 alkaen toimitusjohtajana Provincia Oy:ssä vastuullaan yhtiön kehittäminen, budjetti, strategia, palveluiden kehittäminen ja ylläpito sekä asiakassuhteet. Aiemmin hän on toiminut palvelukeskusjohtajana ABB:lla vastuullaan kansainvälisen palvelukeskuksen perustaminen sekä johtaminen. Ennen ABB:lle siirtymistä hakija on toiminut itsenäisenä liikkeenjohdon konsulttina.

Hakijan erityisenä vahvuutena on laaja-alainen kokemus palvelukeskuksen johtamisesta ja kehittämisestä sekä Suomessa että kansainvälisesti. Lisäksi hakijalla on vahvaa kokemusta palveluliiketoiminnan johtamisesta ja kehittämisestä, talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien johtamisesta sekä monipuolista kokemusta muutosten läpiviemisestä erilaisissa ympäristöissä.

Hakija **********

Hakija **********

Arviointi

Toimitusjohtaja johtaa ja kehittää liikelaitoksen toimintaa alalla ja asiakastarpeissa tapahtuvia muutoksia ennakoiden. Toimitusjohtajan vastuulla on toiminnan strateginen ohjaus sekä toiminnan tuloksellisuus. Hänen tehtävänsä on johtaa noin 400 henkilön asiantuntijaorganisaatiota sekä kehittää toimintakulttuuria kaupungin yhteisten tavoitteiden mukaisesti. Siksi on tärkeää, että valittavalla henkilöllä on kattava kokemus ja näkemys palveluliiketoiminnan kehittämisestä ja johtamisesta sekä monipuolista kokemusta talouden ja henkilöstöhallinnon prosesseista.

Toimitusjohtaja vastaa toiminnan strategisesta ohjauksesta, suorituskyvyn ja toiminnan tuloksellisuudesta sekä siitä, että liikelaitos saavuttaa sille asetetut tavoitteet. Toimitusjohtaja toimii johtokunnan alaisuudessa ja sen esittelijänä sekä raportoi kansliapäällikölle.

Toimitusjohtajalla tulee olla lisäksi vahvaa näkemystä palveluliiketoiminnan kehittämisestä digitalisaatiota hyödyntäen sekä näyttöjä muutosten johtamisesta ja läpiviemisestä.

Hakuasiakirjoihin, haastatteluihin ja henkilöarviointiin perustuen on katsottava, että Ulla Kukkosella on parhaat edellytykset edellä kuvattujen taloushallintopalveluliikelaitoksen toimitusjohtajan virkaan kuuluvien tehtävien hoitamiseen. Hänen valintaansa puoltaa monipuolinen ja pitkä kokemus palveluliiketoiminnan johtamisesta ja kehittämisestä sekä vahva kokemus palvelukeskuksen johtamisesta ja kehittämisestä erilaisissa ympäristöissä.

Kukkosen osaamisessa painottuu vahva talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien johtamis- sekä kehittämiskokemus sekä kokemus vaativien muutosprosessien läpiviemisestä digitalisaatiota hyödyntäen.

Kukkonen on työskennellyt monissa kansainvälisissä yrityksissä ja hänellä on näyttöjä myös liiketoiminnan myyntitilanteista sekä muun muassa kansainvälisen palvelukeskuksen perustamisesta ja menestyksekkäästä johtamisesta. Organisatoriset ja toiminnalliset muutokset hän on onnistunut tekemään siten, että henkilöstötyytyväisyys on noussut samaan aikaan.

Vuorovaikutustaidoiltaan hän on varmaotteinen ja selkeä. Hänen johtamistavassaan korostuu tavoitteellinen, jäsentynyt ja strateginen toimintatyyli.

Muuta

Kaupunginhallituksen jäsenillä on mahdollisuus tutustua esitykseen liittyviin hakemuksiin ja niistä laadittuun yhteenvetoon sekä henkilöarviointiraportteihin ennen kokousta ja kokouksen aikana. Tutustumista varten voi ottaa yhteyttä kirjaamoon kokouspäivän aamuun saakka ja kokouspäivän aamusta alkaen toimielimen sihteeriin. Aineistoon liittyviin sisällöllisiin kysymyksiin vastaa lisätiedonantaja.

Virkaan otettavan henkilön kanssa sovitaan erikseen ajankohdasta, jolloin hän ottaa viran vastaan.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tuomas Kemiläinen, rekrytointikonsultti, puhelin: 09 310 27785

tuomas.kemilainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Nimilista

2

Yhteenveto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaa hakeneet

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Taloushallintopalvelut

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566