Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

21/2020

1 (5)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/12

 

01.06.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 333

Helsinki Business Hub Ltd Oy:n osakkeiden hankkiminen

HEL 2020-006521 T 02 07 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

        hyväksyä 110 Helsinki Business Hub Ltd Oy:n osakkeen hankkimisen yhtiön muilta nykyisiltä omistajilta liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisesti niin, että osakkeiden omistusoikeus siirtyy Helsingin kaupungille vuoden 2020 lopussa,

        myöntää kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston käytettäväksi vuoden 2020 talousarviomäärärahoja yhteensä 111 760 euroa osakkeiden kauppahintojen ja niihin liittyvien varainsiirtoverojen maksamiseen talousarvion tililtä 8 06 02, Arvopaperit, Muut kohteet, kaupunginhallituksen käytettäväksi ja

        kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa kaupungin osalta allekirjoittamaan osakkeiden ostamista koskevat kauppakirjat ja tekemään niihin tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia sekä kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita huolehtimaan varainsiirtoveroilmoituksiin liittyvistä käytännön toimenpiteistä.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Osakekauppakirja_luonnos

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Espoon kaupunki

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Kauniaisten kaupunki

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Uudenmaan liitto

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Vantaan kaupunki

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsinki Business Hub Ltd Oy

Helsinki Business Hub Ltd Oy (HBH) on Helsingin kaupungin, Espoon kaupungin, Vantaan kaupungin, Uudenmaan liiton ja Kauniaisten kaupungin omistama elinvoima- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö on perustettu vuonna 2006, ja vuoteen 2015 saakka yhtiön nimi oli Greater Helsinki Promotion Ltd Oy.

Yhtiön toimialana on ulkomaisten investointien hakeminen Helsingin seudulle, kasvuhakuisten yritysten liiketoiminnan ja kansainvälistymisen vauhdittaminen sekä muu elinkeino- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen seudulla. Yhtiön tarkoituksena on kehittää Helsingin seutua kansainvälisesti kiinnostavana ja houkuttelevana liiketoiminta- ja innovaatioympäristönä. Yhtiön tavoitteena on luoda työpaikkoja ja pilotointimahdollisuuksia pääkaupunkiseudulle, hankkia kasvupääomaa startupeihin sekä edistää vientisopimusten syntymistä.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa. Mahdollinen voitto käytetään pääkaupunkiseudun toimintaedellytysten edistämiseen.

Helsingin kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 45 %. Yhtiön muut omistajat ovat Espoon kaupunki (23,5%), Vantaan kaupunki (19%), Uudenmaan liitto (10%) ja Kauniaisten kaupunki (2,5%). HBH:n osakkeita on yhteensä 200 kappaletta.

Yhtiön toiminnan rahoittavat pääosin sen osakkaat osakassopimuksen perusteella. Sopimuksen mukaan yhtiö tuottaa kaupunkien ja metropolialueen tavoitteisiin perustuvia palveluja osakkaille ja yrityksille. Sopimuksen mukaisesti osakkaat varautuvat rahoittamaan em. palvelujen tuottamista talousarvioidensa puitteissa minimissään 2,9 miljoonalla eurolla. Osakkaiden väliset rahoitusosuudet vastaavat osakeomistusta, paitsi Uudenmaan liiton rahoitusosuus on 11 % ja Kauniaisten kaupungin 1,5%.

Osakkeiden hankkiminen

Pääkaupunkiseudun kaupungit sekä Uudenmaan liitto ovat neuvotelleet yhteisesti HBH:n omistuksen ja toiminnan uudelleenjärjestämisestä. Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja maakuntaliiton yhteisomistuksessa olevan yhtiön osakekanta on tarkoitus siirtää kokonaisuudessaan Helsingin kaupungin omistukseen. Helsingin kaupunki ostaa muiden omistajien osakkeet.

Uudella järjestelyllä jokaisella pääkaupunkiseudun kaupungilla on mahdollisuus keskittyä invest in -toiminnassa omiin vahvuuksiinsa ja tehdä järjestelyjä, jotka mahdollistavat kaupunkien sisäisten synergioiden paremman hyödyntämisen.

Yhteistyö pääkaupunkiseudun kaupunkien ja maakuntaliiton välillä on tärkeää tulevaisuudessakin. Uusi järjestely mahdollistaa sen yhteisomisteista yhtiötä tuloksellisemmassa muodossa kuten esimerkiksi sopimuksellisella yhteistyöllä.

Kauppakirjaluonnos

Helsinki Business Hubin omistajien kesken on neuvoteltu kauppakirja, jonka perusteella Helsinki ostaa kaikilta muilta omistajilta niiden omistamat yhtiön osakkeet yhdenmukaisin ehdoin. Kauppakirjaluonnos on liitteenä.

Kauppakirjassa kuvataan kaupan tausta ja tarkoitus sekä määritellään kaupan kohteena olevat osakkeet ja niiden kauppahinta. Kauppahintana käytetään osakkeiden alkuperäistä merkintähintaa á 1 000 euroa. Helsinki ostaa kokonaisjärjestelyn yhteydessä muilta osakkailta yhteensä 110 HBH:n osaketta eli kaikki kauppahinnat yhteensä ovat 110 000 euroa.

Kauppakirjassa sovitaan lisäksi, että Helsinki vastaa ostajana kaupasta johtuvasta varainsiirtoverosta, joka on osakkeiden osalta 1,6 % kauppahinnasta. Omistusoikeus osakkeisiin siirtyy Helsingille vuoden 2020 päättyessä.

Muina ehtoina sovitaan muun muassa, että Helsinki huolehtii yhtiön hallinnon järjestämisestä niin, että hallituksen jäsenet vaihdetaan ilman aiheetonta viivytystä vuodenvaihteen jälkeen, että nykyinen osakassopimus päättyy osakekauppojen myötä ilman eri toimenpiteitä ja että Helsinki tulee ennen omistusoikeuden siirtymistä käynnistämään omalla kustannuksellaan selvityksen siitä, miten yhtiön toiminnot tulisi tulevaisuudessa järjestää Helsingin konsernirakenteen sisällä kaupunkistrategiaa mahdollisimman hyvin tukevalla tavalla.

Jatkoselvitys

Helsingin kaupungin strategiaohjelman 2017–2021 mukaan kaupungin tavoitteena on olla Euroopan kiehtovimpia sijaintipaikkoja uutta luovalle startup-toiminnalle ja houkuttelevin osaamiskeskittymä yrityksille ja yksilöille, jotka haluavat tehdä maailmasta paremman paikan. Tätä strategialinjausta toteutetaan muun muassa Helsingin kaupungin elinvoima- ja markkinointiyhtiöiden kautta.

Helsinki on käynnistämässä selvitystä siitä, miten HBH:n toiminnot tulisi tulevaisuudessa järjestää kaupungin sisällä kaupungin kunnianhimoista strategiaa mahdollisimman hyvin tukevalla tavalla.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Osakekauppakirja_luonnos

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Espoon kaupunki

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Kauniaisten kaupunki

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Uudenmaan liitto

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Vantaan kaupunki

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Taloushallintopalvelu

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566