Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

21/2020

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/16

 

01.06.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 337

Valtuutettu Eva Biaudetin toivomusponsi toimenpidesuunnitelmasta yhteistyössä HUSin ja kolmannen sektorin välillä mielenterveyspalveluissa ja oppilashuollossa

HEL 2019-007390 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Marcus Rantalan ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Stina Högnabba, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42525

stina.hognabba(a)hel.fi

Hanna Viitala, perhepalvelujen johtaja, puhelin: 310 46012

hanna.viitala(a)hel.fi

Crister Nyberg, oppilashuollon päällikkö, puhelin: 310 86659

crister.nyberg(a)hel.fi

Liitteet

1

Biaudet Eva, toivomusponsi 2, Kvsto 19.6.2019 asia 12

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 19.6.2019 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 19.6.2019 Helsingin hyvinvointisuunnitelmaa kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen: ” Hyväksyessään hyvinvointisuunnitelman, kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet toimenpidesuunnitelman laatimiseksi, yhteistyössä HUSin ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa, mielenterveyspalvelujen ja oppilashuollon palveluiden vahvistamiseksi lapsille ja nuorille aikuisille, siten että jokainen lapsi ja nuori aikuinen kohtuullisessa ajassa ja mahdollisimman nopeasti, omalla äidinkielellään kuten laki edellyttää, saa tarvitsemansa avun ja terveydenhoidon.” (Eva Biaudet)

Helsingin hyvinvointisuunnitelman yhtenä painopisteenä on lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy. Hyväksyttyjen tavoitteiden ja toimenpiteiden mukaan vahvistetaan lapsille ja nuorille mielenterveystyön palveluja ja toimintamalleja sekä matalan kynnyksen palveluja. Lisäksi oppilashuollossa kehitetään ennakoivia ratkaisuja niihin kouluihin ja oppilaitoksiin, joissa on erityisiä mielen hyvinvointiin liittyviä haasteita.

Helsingissä on käynnistetty syksyllä 2019 sosiaali- ja terveystoimialan johtamana lasten ja nuorten mielenterveysongelmien palveluketjumallinnus. Työtä valmistellaan yhteistyössä HUSin, kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kanssa. Työn tavoitteena on yhteisen palveluketjun kuvaaminen, mielenterveysongelmien varhainen tunnistaminen sekä matalan kynnyksen mielenterveyspalvelujen ja hoidon vahvistaminen eri toimijoiden yhteistyönä. Palveluketjuun kytketään myös ennaltaehkäisevät palvelut. Osana palveluketjukuvausta huomioidaan palvelujen saatavuus ruotsin kielellä sekä tulkin välityksellä muita kieliä äidinkielenään puhuville. Palveluketjun kuvaus valmistuu kevään 2020 aikana, jonka jälkeen palveluketju otetaan käyttöön vaiheittain.

Myllypuroon on perustettu vuonna 2019 matalan kynnyksen mielenterveyspalvelupiste Mieppi, joka tarjoaa maksutonta keskustelutukea yli 13-vuotiaille nuorille ja aikuisille. Mieppiin voi ottaa yhteyttä ilman lähetettä varaamalla ajan verkosta, täyttämällä sähköisen yhteydenottolomakkeen, soittamalla tai hakeutumalla paikan päälle ilman ajanvarausta. Miepin palvelu laajenee vuoden 2020 aikana Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskukseen.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan näkökulmasta kouluissa ja oppilaitoksissa mielenterveysongelmien palveluketjumallinnuksen painopiste on ennaltaehkäisevässä työssä ja matalan kynnyksen palveluissa, jossa voi saada nopeasti apua ja hoitoa sekä tarvittaessa sujuvan jatkon pidempiaikaisiin palveluihin. Psykologeille sekä kuraattoreille järjestetään säännöllistä koulutusta eri interventiomenetelmiin.

Vuonna 2019 käynnistyneen kiusaamisen vastaisen (KVO13) ohjelman toimenpiteinä jokainen koulu, oppilaitos ja päiväkoti sitoutuvat hyvinvoinnin seurannan menetelmien ja tunne- ja sosiaalisia taitoja kehittävien menetelmien systemaattiseen käyttöön. Näiden avulla voidaan puuttua ongelmiin varhaisemmin ja lapset sekä nuoret saavat valmiuksia käsitellä vaikeita asioita.

Koulujen erilaiset tilanteet on otettu huomioon myönteisen erityiskohtelun lisärahoituksen avulla. Näin on saatu peruskouluihin kuusi psykologia ja kaksi kuraattoria lisää kouluihin, joissa on erityistä kuormitusta. Vuonna 2019 aloitti esiopetuksen oppilashuollossa myönteisen erityiskohtelun rahoituksen avulla neljä psykologia ja neljä kuraattoria. Kasvatuksen ja koulutuksen ennaltaehkäisevä ja varhainen tuki ovat osa lasten ja nuorten palveluketjumallinnusta.

Asia on valmisteltu sosiaali- ja terveystoimialan, kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja kaupunginkanslian kesken osana Helsingin hyvinvointisuunnitelmatyötä. Asiassa ei ole pyydetty lausuntoja toimialojen toimielimiltä.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Stina Högnabba, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42525

stina.hognabba(a)hel.fi

Hanna Viitala, perhepalvelujen johtaja, puhelin: 310 46012

hanna.viitala(a)hel.fi

Crister Nyberg, oppilashuollon päällikkö, puhelin: 310 86659

crister.nyberg(a)hel.fi

Liitteet

1

Biaudet Eva, toivomusponsi 2, Kvsto 19.6.2019 asia 12

Oheismateriaali

1

Helsingin hyvinvointisuunnitelma 2019-2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566