Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

20/2020

1 (4)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/9

 

25.05.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 316

Lainan myöntäminen Munkkiniemen yhteiskoulun kannatusosakeyhtiölle ja Munkkiniemen koulutussäätiö sr:lle

HEL 2020-004891 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Munkkiniemen yhteiskoulun kannatusosakeyhtiölle ja Munkkiniemen koulutussäätiö sr:lle yhteisvastuullisesti enintään 1 300 000 euron suuruisen koululainan talousarvion kohdalta 9 01 02 01, Lainojen myöntäminen kouluille, koulukiinteistössä tehtäviin perusparannuksiin seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on lyhennyksistä vapaa. Laina-aika on koulun ylläpitäjän ja kaupungin välillä tehdyn sopimuksen voimassaoloaika edellyttäen, että vakuudet ovat voimassa.

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on valtiovarainministeriön puolivuosittain vahvistaman peruskoron (tällä hetkellä 0 %) suuruinen.

Lainan vakuus: Lainan vakuudeksi on pantattava kiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja tai muuta kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston hyväksymää vakuutta.

Lainan erityisehto: Kaupunkiympäristön toimialan rakennetun omaisuuden hallinnalle on pyydettäessä toimitettava ennen lainan nostamista yhteenveto tarjouspyynnöistä ja perustelut valituista urakoitsijoista, lainaerien nostamista varten kustannusseuranta ja hankkeen valmistuttua loppuselvitysraportti rakennuskustannuksista.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 tekemän päätöksen mukaisia velan yleisiä ehtoja sekä yleisiä panttaus- ja takausehtoja.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 31036125

pipsa.kotamaki(a)hel.fi

Liitteet

1

Munkkiniemen Yhteiskoulu hakemus

2

KYMP lausunto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin ja sopimuskoulujen (aikaisemmin korvaavat koulut) välillä on ollut katkeamatta toistaiseksi voimassa oleva sopimus aina peruskoulu-uudistuksesta vuodesta 1977 lähtien. Sopimusta on aika ajoin tarkistettu esim. lainsäädännön muutosten yhteydessä. Sopimuskoulut ovat itsenäisiä yhteisöjä, jotka toimivat osana kaupungin kouluverkkoa, ja ovat aikanaan hankkineet koulutoimintaan soveltuvat tilat ostamalla, rakentamalla tai vuokraamalla. Koulujen koululainoilla toteuttamat investoinnit on kirjattu kouluyhteisöjen taseeseen, ko. yhteisöjen omaisuudeksi.

Yksityinen opetuksen järjestäjä saa kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain ja asetuksen perusteella valtion maksamana kotikuntakorvaukset perusopetuksen oppilaiden kunnilta. Kaupunki maksaa yksityiselle opetuksen järjestäjälle sopimuskorvausta tilastointiajankohtina kotikunnaltaan helsinkiläisten oppilaiden osalta tämän sopimuksen mukaisesti ja noudattamalla opetuslautakunnan hyväksymiä korvauksen laskentaperiaatteita.

Koska koulujen tulot muodostuvat lähes yksinomaan kotikuntakorvauksista, joihin ei sisälly tilojen hankkimiseen tai peruskorjauksiin liittyvät kustannukset, kaupunki ja sopimuskoulut ovat sopineet osana koulusopimusta, että kiinteistöjen peruskorjauksiin tulee ensisijaisesti hakea kaupungin koululainaa. Muita rahoituslähteitä sopimuskoulujen hankkeisiin ei käytännössä myöskään ole tarjolla. Koululainoja ei sopimuskouluihin sovellettavien lainaehtojen mukaisesti lyhennetä niin kauan kuin lainoitettava kohde on sopimuskoulukäytössä.

Munkkiniemen yhteiskoulun lainahakemus

Munkkiniemen yhteiskoulu on yksityinen sopimuskoulu, jonka alkuperäinen osa on valmistunut vuonna 1951 ja laajennukset vuosina 1957 ja 1999. Yhteiskoulu toimii osoitteessa Laajalahdentie 21 Munkkiniemen yhteiskoulun kannatusosakeyhtiön omistamassa kiinteistössä. Munkkiniemen yhteiskoulua ylläpitää Munkkiniemen koulutussäätiö sr, joka omistaa 100 %:a Munkkiniemen yhteiskoulun kannatusosakeyhtiön osakkeista. Munkkiniemen koulutussäätiö sr on hakenut yhdessä Munkkiniemen yhteiskoulun kannatusosakeyhtiön kanssa lainaa koulukiinteistön viemäriverkoston peruskorjaukseen. Kiinteistön vesi- ja viemärijärjestelmät on saneerattu 20 vuotta sitten vuonna 2000. Kohteeseen on toteutettu viemäriverkostojen kuvauksia vuosien 2014, 2017 ja 2018 aikana. Vuonna 2018 tehdyssä kuntoarviossa on kiinteistön valurautaviemärit esitetty saneerattavaksi kokonaisuudessaan vuosien 2019-2021 aikana.

Kaupunkiympäristön toimialan rakennetun omaisuuden hallinnan 11.5.2020 antaman lausunnon mukaan nyt rahoitettavaksi esitetyt korjaukset ovat tarpeellisia koulun toiminnan kannalta. Munkkiniemen yhteiskoulun koulutussäätiö sr:n teettämät hanke- ja korjaussuunnitelmat on laadittu asianmukaisesti pätevillä asiantuntijoilla ja suunnittelijoilla. Hankesuunnitelman mukainen kustannusarvio ei kuitenkaan pitänyt sisällään haitta-aine kartoituksen perusteella todennäköisesti tehtäviä purkutöitä, minkä vuoksi kaupunkiympäristön toimialan kustannusarvio hankkeesta on alkuperäistä arviota suurempi.

Komission tiedonannon (2016/c 262/01) mukaan julkista koulutusta, joka järjestetään julkisen tahon rahoittaman ja valvoman kansallisen koulutusjärjestelmän puitteissa, ei pidetä valtiontukisäännösten mukaisena taloudellisena toimintana. Myönnettävä laina ei siten myöskään sisällä kiellettyä valtiontukea.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 31036125

pipsa.kotamaki(a)hel.fi

Liitteet

1

Munkkiniemen Yhteiskoulu hakemus

2

KYMP lausunto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 2

Tiedoksi

Kanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566