Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

20/2020

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/8

 

25.05.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 315

Oy Apotti Ab:n pääomittaminen vuonna 2020

HEL 2020-006463 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

        hyväksyä 2 789 000 euron suuruisen vastikkeettoman sijoituksen tekemisen Oy Apotti Ab:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon, ja

        myöntää kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston käytettäväksi vuoden 2020 talousarviomäärärahoja 2 789 000 euroa vastikkeettoman sijoituksen maksamiseen talousarvion tililtä 8 06 02, Arvopaperit, Muut kohteet, Khn käytettäväksi.

Hallintolain 51 §:n perusteella korjattu kirjoitusvirhe vastikkeettoman sijoituksen määrään, JB, 28.5.2020

        hyväksyä 2 789 444 euron suuruisen vastikkeettoman sijoituksen tekemisen Oy Apotti Ab:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon, ja

        myöntää kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston käytettäväksi vuoden 2020 talousarviomäärärahoja 2 789 444 euroa vastikkeettoman sijoituksen maksamiseen talousarvion tililtä 8 06 02, Arvopaperit, Muut kohteet, Khn käytettäväksi.

Käsittely

Esteelliset: Marja-Leena Rinkineva, Juha Jolkkonen
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oy Apotti Ab

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oy Apotti Ab perustettiin kesäkuussa 2015. Yhtiön tarkoituksena on vastata kuntien ja HUS:n käyttöön tulevan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän toteutuksesta, käyttöönotosta sekä tuotannon aikaisesta toiminnasta. Yhtiö tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmä-, järjestelmäkehitys- ja tukipalveluita omistajilleen omakustannusperiaatteella. Yhtiö tukee omistajiaan sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan muutoksessa sekä tehokkaiden yhtenäisten toimintamallien kehittämisessä.

Yhtiön omistuspohjan laajentumisen johdosta keväällä 2020 Helsingin kaupunki omistaa tällä hetkellä yhtiön osakkeista 35,7 %. Yhtiön muut omistajat ovat Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (43,2 %), Vantaan kaupunki (12,2 %), Kirkkonummen kunta (2,3 %), Tuusulan kunta (2,3 %), Keravan kaupunki (2,1 %), Loviisan kaupunki (1,0 %), Kauniaisten kaupunki (0,5 %), Siuntion kunta (0,4 %) sekä Inkoon kunta (0,3 %). Omistuspohjaan ei ole tulossa muutoksia näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa, koska Apotin hankintaa koskeneeseen puitejärjestelyyn liittymisen määräaika on päättynyt.

Oy Apotti Ab:n toiminta on osakassopimuksessa sitouduttu rahoittamaan vuoteen 2020 asti pääosin yhtiön ottamilla pitkäaikaisilla lainoilla sekä omistajatahojen maksuilla yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (SVOP). Vuosien 2016–2020 välillä lainojen osuuden on arvioitu kattavan 90 % yhtiön rahoitustarpeesta ja SVOP-sijoitusten loput 10 %. Omistajien SVOP-sijoitukset yhtiöön tehdään vuosittain osakeomistusten suhteessa.

Syksyllä 2019 Helsingin kaupunginvaltuusto (6.11.2019, § 322) hyväksyi Oy Apotti Ab:n lainavakuuksien kasvattamisen siten, että aiemmin päätettyjä takauksia korotettiin yhteensä 280 miljoonaan euroon. Tämä toteutettiin siten, että kukin osakas myönsi korotuksen takausmäärään omistusosuuttaan vastaavalle summalle, jo tehdyt takauspäätökset huomioiden. Helsingin kaupungin osalta tämä tarkoitti vakuuksien lisäämistä aiemmin päätettyjen vakuuksien (82 milj. euroa) lisäksi 19 721 000 eurolla. Edelleen lisävakuuksien myöntäminen tarkoitti myös yhteensä noin 7,8 miljoonan euron SVOP-maksua omistusosuuksittain jaettuna.

Kaupungin osakeomistuksen suuruuteen perustuva vuoden 2020 SVOP-sijoituksen määrä on 2 789 000 euroa, ja tämä SVOP-sijoitus on huomioitu kaupungin talousarvion 2020 valmistelun yhteydessä.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oy Apotti Ab

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Talpa

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566