Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2020

1 (2)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/9

 

18.05.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 307

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 20

kaupunginhallituksen jaostot

 

- konsernijaosto

 

- elinkeinojaosto

11.5.2020

 

 

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta

12.5.2020

 

 

lautakunnat ja niiden jaostot

 

kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

- suomenkielinen jaosto

 

- ruotsinkielinen jaosto

 

kaupunkiympäristölautakunta

12.5.2020 (pl. § 265 koskien Lapinlahden sairaala-aluetta koskevan esisopimuksen hyväksymistä sekä alueen vuokrausperiaatteiden vahvistamista, jonka pormestari on 15.5.2020 § 60 päättänyt ottaa kaupunginhallituksen käsiteltäväksi)

- ympäristö- ja lupajaosto

13.5.2020

- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

14.5.2020

pelastuslautakunta

 

kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

- kulttuuri- ja kirjastojaosto

 

- liikuntajaosto

14.5.2020

- nuorisojaosto

 

sosiaali- ja terveyslautakunta

 

- sosiaali- ja terveyslautakunnanjaosto

 

 

 

johtokunnat

 

- palvelukeskusliikelaitos

 

- taloushallintopalveluliikelaitos

13.5.2020

- työterveysliikelaitos

 

- rakentamispalveluliikelaitos

14.5.2020

- liikenneliikelaitos

14.5.2020

 

 

keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta

14.5.2020

 

 

pormestari

 

 

 

apulaispormestarit

 

- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

- kaupunkiympäristön toimiala

 

- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 

- sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

 

kaupunginkanslian viranhaltijat

 

 

 

henkilöstökassatoimikunta

 

 

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566