Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2020

1 (2)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/4

 

18.05.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 302

Omaisuudenhallintayksikön johtajan viran perustaminen liikenneliikelaitokseen

HEL 2020-004756 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus perusti omaisuudenhallintayksikön johtajan viran liikenneliikelaitokseen 1.9.2020 lukien.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindèn, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain 87 §:n mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, joissa käytetään julkista valtaa.

Liikenneliikelaitoksen johtokunta esittää, että kaupunginhallitus perustaa Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) uuden organisaation mukaisesti 1.9.2020 lukien HKL:n omaisuuden hallintayksikön johtajan viran.

HKL:n organisaation kehittämisen osana muodostettu omaisuudenhallintayksikkö on uusi ylimmän tason organisaatioyksikkö. HKL:n yksiköitä johtavat virkoihin nimetyt yksikön johtajat. Omaisuudenhallintayksikön johtajan tehtävässä edellytetään virkasuhdetta, koska siinä käytetään delegoitua päätösvaltaa mm. investoinneista ja hankinnoista päätettäessä. Uuden yksikön perustamisen myötä on tarpeen perustaa uusi yksikön johtajan virka.

Perustettavaksi esitettävälle viralle on määräraha liikelaitoksen talousarviossa.

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti 16.4.2020 osana HKL:n johtamisjärjestelmän kehittämistä, että HKL:n organisaatio jakautuu 1.9.2020 alkaen nykyisen infra- ja kalustoyksikön tehtäväkentän osalta seuraaviin kahteen yksikköön:

- omaisuudenhallintayksikkö

- suuret kaupunkiraidehankkeet -yksikkö

Hallintosäännön 12 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan henkilöstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja tarkastusjohtajaa lukuun ottamatta siihen perustuvasta palkasta, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle. Henkilöstöjohtaja on päättänyt tehtävien vaativuuden arvioinnin perusteella perustettavaksi esitettävän viran kokonaispalkaksi 7 200 euroa kuukaudessa.

Kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta hallintosäännön 8 luvun 1 § 1 momentin 13 kohdan mukaan.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindèn, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Liikenneliikelaitos

Taloushallintopalveluliikelaitos

Kaupunginkanslian henkilöstöyksikkö

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566