Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2020

1 (2)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/5

 

18.05.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 303

Yksikön päällikön viran perustaminen kaupunkiympäristön toimialalle

HEL 2020-005666 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus perusti yksikön päällikön viran kaupunkiympäristön toimialalle 1.6.2020 lukien.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Inkeri Rehtilä, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 70262

inkeri.rehtila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain 87 §:n mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, joissa käytetään julkista valtaa.

Rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuuden asuntotuotantoon esitetään perustettavaksi yksikön päällikön virka. Tehtävässä käytetään delegoitua päätösvaltaa, mikä edellyttää virkasuhdetta. Uudistuotanto- ja korjausrakentamisyksikkö jakautuu kahtia. Korjausrakentamisyksikön päällikkö vastaa kaupunkikonsernin yhtiöiden peruskorjausten korjausvaihtoselvityksistä ja korjaushankkeiden rakennuttamisesta sekä julkisen asuntotuotannon peruskorjausten hankerahoituksesta.

Perustettavaksi esitettävälle viralle on määräraha toimialan talousarviossa.

Henkilöstöjohtaja on 11/22.1.2020 päätöksensä mukaisesti siirtänyt tehtävien vaativuusluokittelua ja tehtäväkohtaista palkkaa koskevan toimivallan henkilöstöpolitiikan päällikölle. Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen määräysten ja tehtävien vaativuuden arvioinnin perusteella perustettavaksi esitettävän yksikön päällikön viran tehtäväkohtainen palkka on 4 806,34 euroa kuukaudessa.

Kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Inkeri Rehtilä, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 70262

inkeri.rehtila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala

Taloushallintopalveluliikelaitos

Kaupunginkanslian henkilöstöosasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566