Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2020

1 (5)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/5

 

11.05.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 285

Määrärahan myöntäminen kaupunkiympäristön toimialalle vuoden 2020 talousarvion kohdasta 8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, täyttötyöt, kaupunginhallituksen käytettäväksi

HEL 2020-003438 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunkiympäristön toimialalle vuoden 2020 talousarvion kohdasta 8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, täyttötyöt Khn käytettäväksi, määrärahoja yhteensä 90,8 milj. euroa seuraavasti:

alakohdasta 8 01 02 02, Länsisataman esirakentaminen, Khn käytettäväksi

24 800 000 euroa Länsisataman esirakentamiseen

alakohdasta 8 01 02 03, Kalasataman esirakentaminen, Khn käytettäväksi

50 000 000 euroa Kalasataman esirakentamiseen

alakohdasta 8 01 02 04, Kruunuvuorenrannan esirakentamiseen, Khn käytettäväksi

5 950 000 euroa Kruunuvuorenrannan esirakentamiseen

alakohdasta 8 01 02 05, Kuninkaankolmion esirakentamiseen, Khn käytettäväksi

3 110 000 euroa Kuninkaankolmion esirakentamiseen

alakohdasta 8 01 02 06, Pasilan esirakentamiseen, Khn käytettäväksi

2 440 000 Pasilan esirakentamiseen

alakohdasta 8 01 02 07, Uudet projektialueet ja muun täydennysrakentamisen selvitykset, toimenpiteet ja esirakentaminen, Khn käytettäväksi

2 000 000 euroa Uudet projektialueet ja muun täydennysrakentamisen selvityksiin, toimenpiteisiin ja esirakentamiseen

alakohdasta 8 01 02 09, Malmin esirakentaminen, Khn käytettäväksi

2 500 000 euroa Malmin esirakentamiseen

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

Liitteet

1

Kaupunkiympäristön toimialan esitys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristön toimiala jatkaa esirakentamista aluerakentamisen projektialueilla. Vuoden 2020 talousarviossa projektialuekohtaiset esirakentamismäärärahat  yhteensä 92,594 milj. euroa on varattu sitovaan alakohtaan 8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, täyttötyöt ja osoitettu kaupunginhallituksen käytettäväksi.

Esirakentamismäärärahatarve kullakin projektialueella vuonna 2020 on seuraava:

Länsisataman esirakentaminen

Talousarvion alakohtaan 8 01 02 02 Länsisataman esirakentaminen on vuodelle 2020 varattu 24,8 milj. euroa.

Länsisataman esirakentamiseen on vuoden 2019 loppuun mennessä käytetty noin 161,0 milj. euroa. Vuosina 2020-2029 Länsisataman esirakentamistöihin on suunniteltu tarvittavan yhteensä 100 milj. euroa. Esirakentaminen jatkuu vielä tämän jälkeenkin.

Määrärahan käyttö vuonna 2020 kohdistuu mm. Hernesaaren telakka-alueella sijaitsevan Nosturin purkamiseen, Jätkäsaaren pilaantuneen maan kunnostamiseen ja Ahdinaltaan alueen esirakentamiseen.

Arvioitu määrärahatarve vuonna 2020 on 24,8 milj. euroa.

Kalasataman esirakentaminen

Talousarvion alakohtaan 8 01 02 03 Kalasataman esirakentaminen on vuodelle 2020 varattu 50,0 milj. euroa.

Kalasataman esirakentamiseen on vuoden 2019 loppuun mennessä käytetty 137,0 milj. euroa. Vuosina 2020-2029 Kalasataman esirakentamistöihin on suunniteltu tarvittavan yhteensä 230,0 milj. euroa. Esirakentaminen jatkuu vielä tämän jälkeenkin.

Määrärahan käyttö vuonna 2020 kohdistuu mm. Verkkosaaren pohjoisosan pilaantuneen maaperän kunnostukseen, tonttialueiden johtosiirtoihin ja katujen ja puistoalueiden esirakentamiseen Verkkosaaren eteläosan, Suvilahden, Sompasaaren ja Kalasataman keskuksen asema-kaava-alueilla sekä tiilisen kaasukellon peruskorjaukseen.

Arvioitu määrärahatarve vuonna 2020 on 50,0 milj. euroa.

Kruunuvuorenrannan esirakentaminen

Talousarvion alakohtaan 8 01 02 04 Kruunuvuorenrannan esirakentaminen on vuodelle 2020 varattu 5,95 milj. euroa.

Kruunuvuorenrannan esirakentamiseen on vuoden 2019 loppuun mennessä käytetty yhteensä 24,0 milj. euroa. Vuosina 2020-2027 Kruunuvuorenrannan esirakentamistöihin on suunniteltu tarvittavan yhteensä 26,0 milj. euroa.

Määrärahan käyttö vuonna 2020 kohdistuu mm. Haakoninlahden eteläosan ja Koirasaarten esikuormituspenkereen rakentamiseen.

Arvioitu määrärahatarve vuonna 2020 on 5,95 milj. euroa.

Kuninkaankolmion esirakentaminen

Talousarvion alakohtaan 8 01 02 05 Kuninkaankolmion esirakentaminen on vuodelle 2020 varattu 3,11 milj. euroa.

Vuoden 2019 loppuun mennessä on Kuninkaankolmion esirakentamiseen käytetty yhteensä 10,3 milj. euroa. Kuninkaankolmion esirakentamistöihin on vuosina 2020-2024 suunniteltu tarvittavan yhteensä 6,0 milj. euroa.

Määrärahan käyttö vuonna 2020 kohdistuu mm. Lammenrannan ja Kuninkaantammen ympäristön asemakaava-alueiden sekä Honkasuontien esirakentamiseen.

Arvioitu määrärahatarve vuonna 2020 on 3,11 milj. euroa.

Pasilan esirakentaminen

Talousarvion alakohtaan 8 01 02 06 Pasilan esirakentaminen on vuodelle 2020 varattu 2,444 milj. euroa.

Pasilan esirakentamiseen on vuoden 2019 loppuun mennessä käytetty yhteensä 24,3 milj. euroa. Pasilan esirakentamistöihin on vuosina 2020-2028 suunniteltu tarvittavan yhteensä 28,0 milj. euroa.

Määrärahan käyttö vuonna 2020 kohdistuu mm. Ratapihakortteleiden pilaantuneiden maiden käsittelyyn sekä paalulaatan rakentamiseen Höyrykadun, Tenderinlenkin ja Höyrypuiston alueelle.

Arvioitu määrärahatarve vuonna 2020 on 2,440 milj. euroa.

Uudet projektialueet ja muun täydennysrakentamisen selvitykset, toimenpiteet ja esirakentaminen

Talousarvion alakohtaan 8 01 02 07 Uudet projektialueet ja muun täydennysrakentamisen selvityksiin, toimenpiteisiin ja esirakentamiseen on vuodelle 2020 varattu 3,79 milj. euroa.

Vuosina 2020-2029 on määrärahaa suunniteltu tarvittavan yhteensä 84,0 milj. euroa.

Määrärahan käyttö vuonna 2020 kohdistuu mm. Koivusaaren alueen suunnitteluun ja muihin pienempiin täydennysrakentamisalueiden kaavojen toteutettavuuden ja kustannusten arviointia varten.

Arvioitu määrärahatarve vuonna 2020 on 2,0 milj. euroa.

Malmin esirakentaminen

Talousarvion alakohtaan 8 01 02 07 Malmin esirakentaminen on vuodelle 2020 varattu 2,5 milj. euroa.

Määrärahan käyttö vuonna 2020 kohdistuu mm. kaavojen toteutettavuuden ja pohjanvahvistustarpeiden suunnittelua sekä johtosiirtoihin.

Arvioitu määrärahatarve vuonna 2020 on 2,5 milj. euroa.

Määrärahaesitys

Kaupunkiympäristön toimialan esityksen mukaisesti toimialan käyttöön tulisi myöntää määrärahaa projektialueiden esirakentamista varten yhteensä 90 800 000 euroa vuoden 2020 talousarvion kohdasta 8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, täyttötyöt, Khn käytettäväksi.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

Liitteet

1

Kaupunkiympäristön toimialan esitys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala

Kaupunginkanslia

Taloushallintopalveluliikelaitos

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566