Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2020

1 (4)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/7

 

11.05.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 287

Määrärahan myöntäminen kaupunkiympäristön toimialalle vuoden 2020 talousarvion kohdasta 8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, kaupunginhallituksen käytettäväksi

HEL 2020-002351 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunkiympäristön toimialan käyttöön vuoden 2020 talousarvion kohdasta 8 04 02, Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, Khn käytettäväksi, yhteensä 9,22 milj. euroa määrärahoja seuraavasti:

TA-kohta

      Euroa

 

 

8 04 02 02 Länsisatama

4 600 000

8 04 02 03 Kalasatama

1 120 000

8 04 02 04 Kruunuvuorenranta

900 000

8 04 02 05 Pasila

900 000

8 04 02 06 Kuninkaankolmio

1 100 000

8 04 02 09 Malmi

600 000

 

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

Liitteet

1

Kaupunkiympäristön toimialan esitys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristön toimiala jatkaa puistojen ja liikunta-alueiden suunnittelua ja rakentamista aluerakentamisen projektialueilla. Vuoden 2020 talousarviossa kohtaan 8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet on varattu yhteensä 9,22 miljoonaa euroa, joka on osoitettu kaupunginhallituksen käyttöön.

Puisto- ja liikunta-aluehankkeet ja niiden määrärahatarve kullakin projektialueella vuonna 2020 on esitetty seuraavassa:

8 04 02 02 Länsisataman puistot ja liikunta-alueet

Talousarvion alakohtaan 8 04 02 03 Länsisataman puistot ja liikunta-alueet on vuodelle 2020 varattu 4,6 miljoonaa euroa.

Länsisataman puistojen suunnitteluun ja rakentamiseen on vuoden 2019 loppuun mennessä käytetty 16,4 miljoonaa euroa. Vuosina 2021-2029 puistomäärärahaa arvioidaan tarvittavan 25,9 miljoonaa euroa.

Käynnissä olevat puistohankkeet ovat Hyväntoivonpuiston pohjoisosan ja Jätkäsaaren liikuntapuiston 2. vaiheen rakentaminen. Lisäksi Saukonpaadenpuiston rakentamista jatketaan vuoden 2020 aikana.

Arvioitu määrärahatarve on talousarviossa varattu määräraha 4,6 miljoonaa euroa.

8 04 02 03 Kalasataman puistot

Talousarvion alakohtaan 8 04 02 03 Kalasataman puistot on vuodelle 2020 varattu 1,12 miljoonaa euroa.

Kalasatamanpuistojen suunnitteluun ja rakentamiseen on vuoden 2019 loppuun mennessä käytetty 4,7 miljoonaa euroa. Vuosina 2021-2029 puistomäärärahaa arvioidaan tarvittavan 4,2 miljoonaa euroa.

Käynnissä olevat puistorakentamiskohteet ovat Loviseholminpuisto ja Kalasatamanpuisto. Arvioitu määrärahatarve on 1,12 miljoonaa euroa.

8 04 02 04 Kruunuvuorenrannan puistot ja liikunta-alueet

Talousarvion alakohtaan 8 04 02 04 Kruunuvuorenrannan puistot ja liikunta-alueet on vuodelle 2020 varattu 0,9 miljoonaa euroa. Vuosina 2020-2028 puistomäärärahaa arvioidaan tarvittavan 19,0 miljoonaa euroa.

Kruunuvuoren alueella rakentamiskohteina ovat Saaristonfregatinpuisto, Kaitalahden koira-aitaus ja Henrik Borgströmin puisto. Hopealaakson liikuntapuiston suunnittelu käynnistetään. Muita puistosuunnittelukohteita ovat Stansvikin uimaranta ja Kartanopuisto.

Arvioitu määrärahatarve on talousarvioon varattu määräraha 0,9 miljoonaa euroa.

8 04 02 05 Pasilan puistot

Pasilan puistoihin on talousarvion alakohtaan 8 04 02 05 vuodelle 2020 varattu 0,9 miljoonaa euroa.

Pasilan puistojen rakentamiseen on vuoden 2019 loppuun mennessä käytetty 1,2 miljoonaa euroa. Vuosina 2021-2029 puistomäärärahaa arvioidaan tarvittavan 11,6 miljoonaa euroa.

Pasilan projektialueella jatketaan Höyrypuiston ja Halkopiipun suunnittelua ja käynnistetään Postipuiston sekä Susannanpuiston suunnittelu.

Arvioitu määrärahatarve on talousarviossa varattu 0,9 miljoonaa euroa.

8 04 02 06 Kuninkaankolmion puistot

Kuninkaankolmion puistojen suunnitteluun ja rakentamiseen on vuoden 2019 loppuun mennessä käytetty 2,0 miljoonaa euroa. Vuosina 2021-2029 puistomäärärahaa arvioidaan tarvittavan 13,3 miljoonaa euroa.

Kuninkaankolmion alueella jatketaan Helene Schjerfbeckin puiston, Vennynpuiston, Avajaispuiston ja Haapaperhosenpuiston rakentamista kiinteistöjen valmistumisen edellyttämässä aikataulussa.

Arvioitu määrärahatarve vuonna 2020 on talousarviossa varattu määräraha 1,1 miljoonaa euroa.

8 04 02 09 Malmin puistot

Talousarvion alakohta 8 04 02 09 Malmin puistot on uusi talousarvion alakohta, johon on vuodelle 2020 varattu 0,6 miljoonaa euroa. Vuosina 2021-2029 puistomäärärahaa arvioidaan tarvittavan 18,9 miljoonaa euroa.

Nallerinteen asemakaava-alueen puistosuunnittelu käynnistyy. Lisäksi suunnitellaan ja mahdollisuuksien mukaan toteutetaan erilaisia väliaikaisen puisto- ja liikuntakäytön mahdollistavia reittejä, toimintoja ja palveluja. Arvioitu määrärahan tarve vuonna 2020 on talousarviossa varattu määräraha 0,6 miljoonaa euroa.

Kaupunkiympäristön toimialan esityksen mukaisesti toimialan käyttöön tulisi myöntää Projektialueiden puistojen ja liikunta-alueiden toteuttamiseen yhteensä 9,22 miljoonan euron määräraha vuoden 2020 talousarviokohdan 8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, Khn käytettäväksi ao. kohdista.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

Liitteet

1

Kaupunkiympäristön toimialan esitys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala

Kaupunginkanslia

Taloushallintopalveluliikelaitos

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566