Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2020

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/1

 

11.05.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 281

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Mai Kivelän ja Reetta Vanhasen sekä varatarkastajiksi Marcus Rantalan ja Anni Sinnemäen.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti valita pöytäkirjantarkastajaksi Anna Vuorjoen sijasta Mai Kivelän.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Anna Vuorjoen ja Reetta Vanhasen sekä varatarkastajiksi Marcus Rantalan ja Anni Sinnemäen.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566