Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2020

1 (2)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/6

 

11.05.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 286

Määrärahan myöntäminen kaupunkiympäristön toimialalle vuoden 2020 talousarvion kohdasta 8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, kaupunginhallituksen käytettäväksi

HEL 2020-002623 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunkiympäristötoimialan käyttöön vuoden 2020 talousarvion kohdasta 8 03 03, Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, kaupunginhallituksen käytettäväksi, määrärahoja seuraavasti:

TA-alakohta                                                                   Euroa

8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa         1 000 000

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

Liitteet

1

Kaupunkiympäristön toimialan esitys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vuoden 2020 talousarvion kohtaan 8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, kaupunginhallituksen käytettäväksi, on osoitettu 1,0 miljoonaa euroa.

Yhteishankkeet vuonna 2020 ovat:

- Länsiväylällä jatketaan alustavan tiesuunnitelman laadintaa Koivusaaren kohdalla

- Hämeenlinnanväylällä välillä Kannelmäki-Kaivoksela jatketaan tiesuunnitelman laadintaa. Suunnitelmaan sisältyy Hämeenlinnanväylän parantaminen toteuttamalla lisäkaistoja ja meluntorjuntaa sekä Kuninkaantammen uusi eritasoliittymä

- Lahdenväylän tiesuunnitteluhanke välillä Kehä I - Kehä III on käynnissä. Suunnitteluhanke sisältää parannustoimenpiteitä Lahdenväylällä ja Kehä I:llä, uuden Ilmasillan eritasoliittymän sekä Kivikon uuden puistosillan. Lisäksi hanke sisältää osan Jakomäestä Kivikonlaitaan rakennettavaa baanayhteyttä sekä Tattariharjuntie ja siihen liittyviä katualueita Tattariharjun teollisuusalueella

- Kehä I Myllypuron eritasoliittymän rakennussuunnitelman laadinnan käynnistämiseen varaudutaan vuoden 2020 aikana

Määrärahalla varaudutaan myös muiden vuoden 2020 aikana käynnistyvien Väyläviraston yhteishankkeiden suunnittelu- tai selvitystehtäviin.

Kaupunkiympäristön toimialan esityksen mukaisesti toimialan käyttöön tulisi myöntää yhteishankkeisiin Väyläviraston kanssa yhteensä 1,0 miljoonaa euroa.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

Liitteet

1

Kaupunkiympäristön toimialan esitys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala

Kaupunginkanslia

Taloushallintopalveluliikelaitos

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566