Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2020

1 (6)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/8

 

11.05.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 288

Määrärahan myöntäminen kaupunkiympäristön toimialalle vuoden 2020 talousarvion kohdasta 8 03 02 Projektialueiden kadut, kaupunginhallituksen käytettäväksi

HEL 2020-002349 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunkiympäristön toimialan käyttöön vuoden 2020 talousarvion kohdasta 8 03 02 Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi, yhteensä 66,97 milj. euroa määrärahoja seuraavasti:

TA-alakohta

      Euroa

 

 

8 03 02 01 Kamppi-Töölönlahti

5 100 000

8 03 02 02 Länsisatama

18 000 000

8 03 02 03 Kalasatama

8 500 000

8 03 02 04 Kruunuvuorenranta

6 350 000

8 03 02 05 Pasila

19 000 000

8 03 02 06 Kuninkaankolmio

2 800 000

8 03 02 07 Kruunusillat

5 400 000

8 03 02 08 Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen

1 120 000

8 03 02 09 Malmi

700 000

 

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

Liitteet

1

Kaupunkiympäristön toimialan esitys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristön toimiala jatkaa katujen toteuttamista aluerakentamisen projektialueilla. Vuoden 2020 talousarviossa projektialuekohtaiset katumäärärahat yhteensä 72,06 miljoonaa euroa on varattu sitovaan alakohtaan 8 03 02 Projektialueiden kadut osoitettuna kaupunginhallituksen käytettäväksi.

Katuhankkeet ja niiden määrärahatarve kullakin projektialueella vuonna 2020 on seuraava:

8 03 02 01 Kamppi-Töölönlahti

Talousarvion alakohtaan 8 03 02 01 Kamppi-Töölönlahti on talousarviossa vuodelle 2020 varattu määräraha 5,1 miljoonaa euroa.

Kamppi-Töölönlahti alueen katujen rakentamiseen on vuoden 2019 loppuun mennessä käytetty 48,5 miljoonaa euroa. Alueen arvioidaan valmistuvan vuonna 2021, jolloin määrärahaa arvioidaan tarvittavan 2,5 miljoonaa euroa.

Merkittävin kohde on syksyllä käynnistettävä tulvasuojeluhanke, jossa Töölönlahden ja Eläintarhanlahden välissä oleva kevyenliikenteen silta puretaan ja tilalle rakennetaan uusi silta.

Arvioitu määrärahatarve vuonna 2020 on talousarvioon varattu 5,1 miljoonaa euroa.

8 03 02 02 Länsisatama

Länsisataman alueen katu- ja rantarakentamiseen on vuoden 2019 loppuun mennessä käytetty 123,8 miljoonaa euroa. Vuosina 2021-2029 katumäärärahaa arvioidaan tarvittavan 94,0 miljoonaa euroa.

Jätkäsaaren alueella rakennetaan katuja asuntotuotannon edellyttämässä aikataulussa. Saukonlaiturin alueella rakennetaan mm. Karibianrantaa, Bermudankolmiota ja viimeistellään Bahamankujaa, Bahamankatua, Karibiankatua, Bermudankujaa ja Kuubankatua. Atlantinkaaren alueella viimeistellään Azorienkujaa ja Kanariankujaa sekä Atlantinkatua. Atlantinsillan rakentaminen jatkuu. Melkinlaiturin alueella rakennetaan Tahitinkatua, Kiribatinkatua, Samoankujaa, Naurunkujaa ja Tongankujaa. Lisäksi viimeistelytöitä tehdään Hyväntoivonkujalla, Hyväntoivonkadulla, Rionkadulla, Tyynenmerenkadulla, Jätkäsaarenkujalla ja Saukonkarilla.

Telakkarannassa jatkuu Telakkakadun ja siihen liittyvien katujen rakentaminen.

Länsisatamassa arvioitu määrärahatarve vuonna 2020 on talousarvioon varattu määräraha 18,0 miljoonaa euroa.

8 03 02 03 Kalasatama

Talousarvion alakohtaan 8 03 02 03 Kalasatama on varattu 10,1 miljoonaa euroa.

Vuoden 2019 loppuun mennessä on Kalasataman katuihin ja rantarakentamiseen käytetty 116,9 miljoonaa euroa. Vuosina 2021-2029 arvioidaan Kalasataman katuihin ja rantarakenteisiin tarvittavan 183,0 miljoonaa euroa.

Sompasaaren pohjoisosan katujen sekä Verkkosaarenkadun ja -kanavan rakentaminen jatkuu. Sompasaaren eteläosan katujen, Vilhonvuorenkadun, eteläisen Verkkosaaren katujen, Tukkutorinkujan ja Työpajanpihan katujen sekä pohjoisen Verkkosaaren katujen rakentaminen käynnistyy keväällä 2020.

Kalasataman katujen arvioitu määrärahatarve vuonna 2020 on talousarvioon varattu 8,5 miljoonaa euroa.

8 03 02 04 Kruunuvuorenranta

Talousarvion alakohtaan 8 03 02 04 Kruunuvuorenranta on talousarviossa varattu 6,35 miljoonaa euroa.

Vuoden 2019 loppuun mennessä Kruunuvuorenrantaan on käytetty 54,1 miljoonaa euroa. Vuosina 2021-2029 arvioidaan Kruunuvuorenrannan katuihin tarvittavan 66,0 miljoonaa euroa.

Vuoden 2020 keskeisimmät työt ovat Haakoninlahti 2 katujen rakentaminen, aloitusalueiden katujen viimeistelyt ja Stansvikintien parantaminen. Katu- ja rakennussuunnitelmia laaditaan Laajasalontien keskiosan bulevardiosuudelle sekä Koirasaarten, Stansvikinkallion ja Kruunuvuoren alueille. Lisäksi Herttoniemen keskuksen alueella laaditaan katu- ja rakennussuunnitelmia Laivalahdenkadulle, Suunnittelijankadulle ja Linnanrakentajantielle. Kruunuvuoren alueen katujen ja Laajasalontien bulevardin rakentamisen käynnistämiseen varaudutaan syksyllä.

Arvioitu määrärahatarve vuonna 2020 on talousarvioon varattu 6,35 miljoonaa euroa.

8 03 02 05 Pasila

Talousarvion alakohtaan  8 03 02 05 Pasila on talousarviossa varattu 22,49 miljoonaa euroa.

Pasilan alueen katujen rakentamiseen on vuoden 2019 loppuun mennessä käytetty 148,6 miljoonaa euroa. Vuosina 2021-2029 katumäärärahaa arvioidaan tarvittavan 46,0 miljoonaa euroa.

Raitiotien rakentaminen Pasilankadulta Radiokadun ja Ilmalankujan kautta Ilmalantorille alkaa kesällä 2020. Ratapihakortteleiden katujen rakentaminen jatkuu Tenderinlenkin, Höyrykadun ja Tulistimenkadun osalta. Veturitien rakentaminen Höyrykadulta Hakamäentielle alkaa syksyllä 2020. Pohjois-Pasilan alueella Postipuiston katujen rakentaminen etenee asuntotuotannon edellyttämässä aikataulussa. Pasilan Konepajan alueella infran toteutus jatkuu.

Pasilan arvioitu määrärahatarve on 19,0 miljoonaa euroa.

8 03 02 06 Kuninkaankolmio

Kuninkaankolmion alueelle on talousarvion alakohtaan 8 03 02 06 vuodelle 2020 varattu 2,8 miljoonaa euroa.

Kuninkaankolmion alueen katujen rakentamiseen on vuoden 2019 loppuun mennessä käytetty 22,7 miljoonaa euroa. Vuosina 2021-2029 katumäärärahaa arvioidaan tarvittavan 14,0 miljoonaa euroa.

Vuoden 2020 keskeisimmät työt Kuninkaantammen keskustan alueella ovat katujen viimeistelytöiden jatkaminen sekä Lammenrannan asemakaava-alueen katu- ja kunnallistekniikan rakentamisen käynnistäminen. Vuoden 2020 keskeisimmät työt Honkasuon alueella ovat Perhosenkierron katu-urakan jatkaminen ja Honkasuontien rakentamisen käynnistäminen sekä Haapaperhosen alueen katujen viimeistelytöiden aloittaminen.

Kuninkaankolmion katumäärärahatarve vuonna 2020 on talousarvioon varattu määräraha 2,8 miljoonaa euroa.

8 03 02 07 Kruunusillat

Talousarvion alakohtaan 8 03 02 07 Kruunusillat on talousarviossa vuodelle 2020 varattu 5,4 miljoonaa euroa.

Kruunusiltoihin on kaupunginvaltuuston hankepäätöksen (31.8.2016) jälkeen käytetty 4,36 miljoonaa euroa. Vuosina 2021-2026 Kruunusiltoihin arvioidaan tarvittavan katumäärärahaa 92,74 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 on käynnissä Allianssin kehitysvaihe ja lisäksi viimeistellään rakennussuunnitelmaa välillä Nihti-Kruunuvuorenranta.

Kruunusiltojen arvioitu määrärahatarve vuonna 2020 on talousarvioon varattu 5,4 miljoonaa euroa.

8 03 02 08 Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen

Talousarvion alakohtaan 8 03 02 08 Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen on talousarviossa varattu 1,12 miljoonaa euroa.

Määrärahaa käytetään uusien projektialueiden ja täydennysrakentamisalueiden katuhankkeiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Merkittävin käynnissä oleva kohde on Koivusaaren katusuunnitelmien laadinta.

Arvioitu määrärahatarve vuonna 2020 on talousarvioon varattu 1,12 miljoonaa euroa.

8 03 02 09 Malmi

Talousarvion alakohtaan 8 03 02 09 Malmi on talousarviossa varattu 0,7 miljoonaa euroa.

Malmi on uusi projektialue ja vuosina 2021-2029 arvioidaan Malmin katuihin tarvittavan 31,0 miljoonaa euroa.

Keskeisimmät kohteet vuonna 2020 ovat ensimmäisen asemakaava-alueen Nallerinteen katu- ja rakennussuunnitelmien laadinnan käynnistäminen sekä erilaiset väliaikaiskäyttöä palvelevat reittien ja toimintojen toteuttaminen. Lisäksi tehdään teknistä suunnittelua mm. lumenvastaanottopaikkaan ja hulevesien hallintaan liittyen. Arvioitu määrärahatarve on kohteelle talousarvioon varattu määräraha 0,7 miljoonaa euroa.

Kaupunkiympäristön toimialan esityksen mukaisesti toimialan käyttöön tulisi myöntää projektialueiden katujen toteuttamiseen yhteensä 66,97 miljoonaa euron määräraha vuoden 2020 talousarviokohdasta 8 03 02 Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

Liitteet

1

Kaupunkiympäristön toimialan esitys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala

Kaupunginkanslia

Taloushallintopalvelu

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566