Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2020

1 (2)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/14

 

11.05.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 294

Kaupunginvaltuuston 6.5.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 6.5.2020 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

126 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

127 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

128 §, Liikenneliikelaitoksen johtokunnan varajäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi Liikenneliikelaitoksen johtokunnalle sekä Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

129 §, Helsingin Medialukion peruskorjaushankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle.

130 §, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuin- ja autopaikkatonteille (Kaarela, Kuninkaantammi)

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.

131 §, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuntotontille (Vartiokylä, Myllypuro, tontti 45127/4)

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.

132 §, Vartiokylän korttelin 45130 ym. alueiden asemakaavan muuttaminen kielilukion rakentamista varten, Kiviparintie 1 (nro 12614)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle ja Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kasvatus- ja koulutuslautakunnalle, sosiaali- ja terveyslautakunnalle, kaupunginmuseolle, pelastuslaitokselle sekä asemakaavoitukselle.

133 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Aloitteet 8 - 9 kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Esittelijä

rahoitusjohtaja

Tuula Saxholm

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

rahoitusjohtaja

Tuula Saxholm

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566