Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2020

1 (5)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/12

 

11.05.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 292

Alueen vuokraaminen Mosan jalkapallokenttä Oy:lle

HEL 2020-002823 T 10 01 01 03

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi Tapulikaupungissa sijaitsevan karttaliitteeseen merkityn 10 655 neliömetrin suuruisen alueen sekä alueella sijaitsevan puku- ja laitesuojan vuokraamisen Mosan jalkapallokenttä Oy:lle liitteenä olevan maanvuokrasopimuksen mukaisesti. Alue vuokrataan liikuntatoimintaa varten liikuntajohtajan myöhemmin päättämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2035 asti.

Samalla kaupunginhallitus oikeutti liikuntajohtajan allekirjoittamaan vuokrasopimuksen ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia sopimuskauden aikana.

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö

Tuula Saxholm

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Maanvuokrasopimus

2

Mosan jalkapallokenttä Oy:n hakemus

3

Vuokra-alueen kartta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Mosan jalkapallokenttä Oy

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vuokrattava alue ja Mosan jalkapallokenttä Oy:n hakemus

Mosan jalkapallokenttä Oy on hakenut 27.2.2020 päivätyllä hakemuksella Tapulikaupungissa sijaitsevan maa-alueen vuokrausta 15 vuoden ajaksi. Alueella sijaitsee tekonurmipintainen jalkapallokenttä.

Alue on tällä hetkellä vuokrattuna Mosan jalkapallokenttä Oy:lle lyhytaikaisella vuokrasopimuksella 30.9.2022 asti. Yhtiön tarkoituksena on hakea aluehallintovirastolta liikuntapaikkarakentamisen investointiavustusta tekonurmen uusimista varten. Avustuksen saamisen ehtona on vähintään 15 vuoden sopimus maa-alueen hallinnasta. Uusi pitkäaikainen vuokrasopimus korvaa nyt voimassa olevan sopimuksen.

Alueen asemakaava ja hallinta

Alueella on voimassa vuodelta 2007 oleva asemakaava, jossa alue on urheilu- ja virkistyspalvelualuetta (VU). Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on vuokrannut alueen kaupunkiympäristön toimialalta vuoden 2043 loppuun asti sisäisin vuokrausperustein.

Vuokran määrittely

Vuokran määrittelyssä noudatetaan liikuntalautakunnan 22.1.2015 § 4 hyväksymiä maa-alueiden vuokrauksen yleisperiaatteita.

Kenttäalueen (6 990 m²) ja pysäköintialueen (735 m²) osalta vuokra on määritelty alueen pinta-alan mukaan pitäen maan pääoma-arvona virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100 vastaavaa yhden euron neliömetrihintaa. Vuokrana peritään viisi prosenttia maan pääoma-arvosta. Maa-alueen osalta vuokran laskukaava on siten 7 725 m² x 1 €/m² x 19,68 x 5 % = 7 601,40 euroa.

Alueella sijaitsevien puku- ja laitesuojarakennusten (19 m²) osalta vuokra on seitsemän euroa/m²/kuukausi. Vuokrausperiaatteiden mukaan vuokrasta peritään 50 prosenttia niin kauan kuin rakennusta käytetään liikuntatoimintaan tai sitä välittömästi tukevaan toimintaan. Rakennusten osalta vuokran laskukaava on siten 19 m² x 7 €/m²/kk x 12 kk x 50 % = 798 euroa.

Perittävä vuosivuokra on arvonlisäverottomana 8 399,40 euroa. Muu vuokra-alue on ylläpitoaluetta, josta ei peritä vuokraa.

Vuoden 2021 alusta täysimääräinen vuosivuokra sidotaan viralliseen elinkustannusindeksiin "lokakuu 1951 = 100" siten, että perusvuosivuokra on 386,30 euroa ja sitä vastaava perusindeksi on 100. Vuosivuokra tarkistetaan kertomalla perusvuosivuokra luvulla, joka saadaan jakamalla edellisen kalenterivuoden keskimääräinen elinkustannusindeksi perusindeksillä 100. Mikäli pisteluku on alempi, vuokraa ei kuitenkaan alenneta.

Valtiontukiarviointi

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107(1) mukaan jäsenvaltion myöntämä tai valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Mosan jalkapallokenttä Oy:n maanvuokrasopimuksen valmistelun yhteydessä on arvioitu, sisältyykö vuokraukseen SEUT 107(1) artiklan mukaista valtiontukea.

Vuokrasopimus kaupungin ja Mosan jalkapallokenttä Oy:n välillä sisältää vuokratukea. Alueelle on rakennettu tekonurmipintainen jalkapallokenttä, jonka pääasiallisia käyttäjiä ovat paikalliset urheiluseurat, päiväkodit ja koulut. Maanvuokrasopimukseen sisältyvä vuokratuki ei ole SEUT 107(1) mukaista valtiontukea, koska kyse on urheilutilasta, joka palvelee ensisijaisesti paikallisia asukkaita ja joka ei todennäköisesti houkuttele asiakkaita tai investointeja muista EU:n jäsenvaltioista. Toimenpide ei näin ollen ole omiaan vaikuttamaan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan (Komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01 kohta 197).

Toimivalta alueiden vuokrauksessa

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 6 kohdan mukaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta voi päättää hallinnassaan olevien maa-alueiden vuokrauksesta enintään 10 vuoden ajaksi. Pidemmistä vuokrasopimuksista päättää kaupunginhallitus.

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö

Tuula Saxholm

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Maanvuokrasopimus

2

Mosan jalkapallokenttä Oy:n hakemus

3

Vuokra-alueen kartta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Mosan jalkapallokenttä Oy

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 21.04.2020 § 72

HEL 2020-002823 T 10 01 01 03

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle Helsingin kaupungin 40. kaupunginosassa (Suutarila, Tapulikaupunki) sijaitsevan, oheiseen karttaliitteeseen merkityn, 10 655 m²:n suuruisen maa-alueen, joka on osa kiinteistöä 091-429-0006-0371 sekä alueella sijaitsevan avupuku- ja laitesuojan vuokraamista Mosan jalkapallokenttä Oy:lle liitteenä olevan vuokrasopimusluonnoksen mukaisesti. Alue vuokrataan liikuntatoimintaa varten liikuntajohtajan myöhemmin päättämästä ajankohdasta lukien 31.12.2035 saakka.

1.
Vuokra-aika alkaa liikuntajohtajan myöhemmin päättämästä ajankohdasta lukien ja päättyy 31.12.2035 ilman erillistä irtisanomista.

2.
Täysimääräinen vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin vuoden 2019 keskiarvon pistelukua 1968 on 8 399,40 euroa (alv. 0 %). Täysimääräinen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin, jossa "lokakuu 1951= 100" pistelukua 100 vastaavaa yhden (1) euron suuruista kerrosneliömetrihintaa

Tammikuun 1. päivästä 2021 lukien maa-alueen täysimääräinen vuosivuokra sidotaan viralliseen elinkustannusindeksiin, jossa lokakuu 1951 = 100 siten, että perusvuosivuokra on 386,30 euroa sekä sitä vastaava perusindeksi on 100 ja, että kunkin kalenterivuoden vuosivuokra tarkistetaan kertomalla perusvuosivuokra luvulla, joka saadaan jakamalla edellisen kalenterivuoden keskimääräinen elinkustannusindeksi perusindeksillä 100. Mikäli pisteluku on alempi, vuokraa ei kuitenkaan alenneta.

Liikuntajohtajan solmiessa uuden pitkäaikaisen vuokrasopimuksen, liikuntapaikkapäällikön 18.9.2019, § 37, solmima lyhytaikainen vuokrasopimuksen päättyy.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti, että kaupunginhallitus oikeuttaisi liikuntajohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen

Lisätiedot

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566