Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

16/2020

1 (2)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/8

 

04.05.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 274

Kaupunginvaltuuston istuntosalin yleisölehterin sulkeminen 31.7.2020 saakka

HEL 2020-006166 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston istuntosalin yleisölehteri suljetaan ja että kaupunginvaltuuston julkista kokousta voi seurata vain sähköisesti Helsinki-kanavalla. Päätös on voimassa 31.7.2020 saakka.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Epidemiatilanteen vuoksi on perusteltua, että fyysisen kokoontumisen minimoimiseksi julkista kokousta voi seurata vain sähköisesti. Kaupunginvaltuuston julkiset kokoukset ovat katsottavissa yleisessä tietoverkossa Helsinki-kanavalla osoitteessa helsinkikanava.fi. Kokoukset lähetetään suorina lähetyksinä ja tallenteet ovat katsottavissa myös jälkikäteen. Helsinki-kanava on ollut jo ennen epidemiatilannetta pääasiallinen kanava kokousten seuraamiseen.

Hallituksen esitykseen HE 47/2020 vp sisältyi lakiehdotus kuntalain (410/2015) väliaikaisesta muuttamisesta ja lakimuutos tuli voimaan 1.5.2020. Kuntalakiin lisättiin väliaikaisesti uusi 90 a §, jonka 1 momentin 4 kohdassa säädetään, että toimielimen julkista kokousta voi seurata vain sähköisesti kunnanhallituksen päätöksessään osoittamalla tavalla. Päätös on voimassa 31.7.2020 saakka.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566