Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

16/2020

1 (2)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/11

 

04.05.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 277

Helsingin kaupungin liittyminen European Forum of Technical and Vocational Education and Training -verkostoon

HEL 2020-002380 T 04 03 01

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi Stadin ammatti- ja aikuisopiston liittymisen European Forum of Technical and Vocational Education and Training -verkoston jäseneksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan esitys EfVET:iin liittymisestä

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

European Forum of Technical and Vocational Education and Training -verkosto (EfVET) on eurooppalainen ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja muiden sen kanssa tekemisissä olevien organisaatioiden yhteenliittymä. Verkostoon kuuluu 213 toimijaa 34 maasta. Suomesta jäseninä on Opetushallitus ja koulutuksen järjestäjiä.

Verkoston tavoitteena on tukea ja edistää ammatillisen koulutuksen kehittämistä Euroopassa. Se toimii ammatillisen koulutuksen ja jäsentensä edunvalvojana EU:ssa ja tukee verkostoitumista työelämän ja tutkimuslaitosten kanssa. Verkostoon liittyminen tukee Stadin ammatti- ja aikuisopiston pyrkimystä olla näkyvä ja vakuuttava kansainvälinen toimija.

Verkoston vuotuinen jäsenmaksu on 600 euroa.

Talousarvion 2020 noudattamisohjeiden mukaan kaupunginhallitus päättää kaupungin liittymisestä järjestöihin. Järjestöistä eroamisesta voi päättää toimialan, viraston tai liikelaitoksen päällikkö. Jos toimiala ehdottaa liittymistä uuteen järjestöön, samassa yhteydessä tulee tarkastella sen jäsenyyksiä kokonaisuutena ja arvioida mahdollisuutta luopua jostain toisesta jäsenyydestä.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on alkuvuodesta aloitettu selvitys Educating Cities -verkostosta luopumisesta. Arvioinnissa selvitetään vielä muiden verkostossa mukana olevien suomalaiskaupunkien näkemyksiä. Päätös on tämänhetkisen tiedon mukaan tulossa syksyllä.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan esitys EfVET:iin liittymisestä

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Stadin ammatti- ja aikuisopisto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566