Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

16/2020

1 (2)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/12

 

04.05.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 278

Helsingin kaupungin liittyminen Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n ja KNX Finland ry:n jäseneksi

HEL 2020-004818 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi Stadin ammatti- ja aikuisopiston liittymisen Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n ja KNX Finland ry:n jäseneksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan esitys liittymisestä STUL:n ja KNX Finlandin jäseneksi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry on yhteistyö- ja verkostoitumisfoorumi ammatillisille oppilaitoksille ja opettajille. Se on merkittävä asiantuntija ja lausunnonantaja uusien sähköalaa koskevien lakien ja asetusten valmistelussa. Se järjestää mm. sähköturvallisuuskoulutusta, joka on ammatillisen osaamisen ylläpidossa välttämätöntä. Oppilaitosjäsenyys tarjoaa edulliset kurssihinnat.

KNX Finland ry on johtava kiinteistöautomaation kehittämisyhdistys. Sen jäseninä ovat mm. muut merkittävimmät oppilaitokset Suomessa. Yhdistys kouluttaa KNXtekniikkaan ja ylläpitää sen yhteistyöfoorumia. KNXtekniikka on kiinteistöautomaation ohjelmointijärjestelmä, joka on Suomessa ja muualla Euroopassa laajalti käytetty.

Sekä STUL:n että KNX Finlandin jäsenyys on perusteltua ammatillisen koulutuksen muutoksessa. Opettajien vuorovaikutus työelämän merkittävien toimijoiden kanssa auttaa opetuksen kehittämisessä, kun opettajilla on suora kontakti alan tuoreisiin muutoksiin.

KNX Finland ry:n vuotuinen jäsenmaksu on 200 euroa ja STUL:n 50 euroa.

Talousarvion 2020 noudattamisohjeiden mukaan kaupunginhallitus päättää kaupungin liittymisestä järjestöihin. Järjestöistä eroamisesta voi päättää toimialan, viraston tai liikelaitoksen päällikkö. Jos toimiala ehdottaa liittymistä uuteen järjestöön, samassa yhteydessä tulee tarkastella sen jäsenyyksiä kokonaisuutena ja arvioida mahdollisuutta luopua jostain toisesta jäsenyydestä. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla tehdyssä tarkastelussa ei ole löytynyt sellaista verkostoa, jonka jäsenyydestä voisi tässä yhteydessä luopua.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan esitys liittymisestä STUL:n ja KNX Finlandin jäseneksi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Stadin ammatti- ja aikuisopisto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566