Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

16/2020

1 (4)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/10

 

04.05.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 276

Hankintaoikaisuvaatimus koskien tapaamisten ja verkostoitumisen sähköisen palvelun hankintaa

HEL 2019-012279 T 02 08 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä tapaamisten ja verkostoitumisen sähköinen palvelun hankintaa koskevan Tavata Global Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen. Samalla kaupunginhallitus päätti kumota tapaamisten ja verkostoitumisen sähköisen palvelun hankintapäätöksen (vs. elinkeinojohtaja 20.12.2019 § 122).

Kaupunginhallitus päätti tehdä hankintapäätöksen siten, että se sulkee Brella Oy:n pois tarjouskilpailusta, koska tarjouspyynnön liitteenä olevassa vaatimusluettelossa ollut vähimmäisvaatimus ei täyty, ja päättää hankkia tapaamisten verkostoitumisen sähköisen palvelun Tavata Global Oy:lta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Jorma Nordlin, erityisasiantuntija, puhelin: 310 36016

jorma.nordlin(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus

2

Vastine oikaisupyyntöön

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankinta

Vs. elinkeinojohtaja päätti 20.12.2019 § 122 hyväksyä Brella Oy:n tarjouksen tapaamisten ja verkostoitumisen sähköisestä palvelusta. Kilpailutuksessa tarjouksen antanut Tavata Global Oy on jättänyt hankintaoikaisuvaatimuksen määräajassa. Tavata Global Oy vaatii, että Brella Oy suljetaan pois tarjouskilpailusta ja vetoaa poissulkuperusteena olevaan vaatimukseen jossa NewCo-yhteisön 24/7 virtuaaliympäristö pitäisi olla käytössä käyttöönottovaiheessa.

Brella Oy suljetaan pois tarjouskilpailusta, sillä tarjouspyynnössä kuvatun minimiehdon mukaisesti tarjouksen poissulkeva peruste täyttyy NewCo-yhteisön 24/7 virtuaaliympäristön osalta. Brella Oy on tarjoukseen liittyvässä hinnoitteludokumentissa kertonut, että hinnoitteluun sisältyy kokeilu edellä mainitun ympäristön osalta vuoden 2020 syyskuusta alkaen.

Säädökset ja muut normit

Hankintalain (1397/2016) 133 §:n mukaan asianosainen voi vaatia hankintaoikaisua hankintaa koskevasta päätöksestä.

Kuuleminen

Asianosaisia on hallintolain mukaisesti kuultu.  Brella Oy on toimittanut lausunnon.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luvun 4 §:n mukaan kaupunginhallituksen, sen jaoston ja sen alaisen viranomaisen päätöksestä tehdyn hankintaoikaisun käsittelee kaupunginhallitus.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Jorma Nordlin, erityisasiantuntija, puhelin: 310 36016

jorma.nordlin(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus

2

Vastine oikaisupyyntöön

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Päätöshistoria

Keskushallinto Kaupunginkanslia Elinkeino-osasto Elinkeinojohtaja 20.12.2019 § 122

HEL 2019-012279 T 02 08 02 00

Päätös

Vs. elinkeinojohtaja päätti hyväksyä Brella Oy:n tarjouksen tapaamisten ja verkostoitumisen sähköisestä palvelusta kokonaistaloudellisesti edullisimpana.

Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on 58 040 euroa. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alle jäävä pienhankinta, johon ei sovelleta hankintalakia. Hankintaan liittyvien kustannusten arvonlisäveroton osuus maksetaan talousarvion kohdalta 14001, kustannuspaikalta 18141000, Elinkeino-osaston Uudet yritykset -yksikölle osoitetusta määrärahasta.

Elinkeinojohtaja päätti valtuuttaa Uudet yritykset -yksikön päällikön allekirjoittamaan päätökseen liittyvän hankintasopimuksen.

Päätöksen perustelut

Hankinnan kohteena on järjestelmän, käyttöönotto, koulutus ja käyttöönottovaiheen tuki ja ylläpito, käyttövaiheen tuki ja ylläpito, järjestelmän tietojen säilytys (tietovarasto), lisätoiminnallisuuksien toteutus testauksineen siltä osin, kun vaatimusluettelossa kuvattuja toiminnallisuuksia puuttuu järjestelmästä. Hankinta voi olla suppeampi, kuin tarjouspyynnössä on kuvattu, hankinta tarkennetaan sopimuksentekovaiheessa.

Tarjouspyynnöt lähetettiin 10.6.2019 neljälle toimittajalle. Tarjouspyyntöön liittyviä tarkentavia kysymyksiä ei saatu. Kaksi tarjoajaa jättivät tarjouksen 19.8.2019 mennessä. Tarjouksen jättivät Brella Oy ja Tavata Global Oy. Saapuneet tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjouksen valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus tarjouspyynnön mukaisesti. Päätös perustuu tarjouspyynnössä ilmoitettujen laadullisten tekijöiden ja kustannusten vertailuun. Laadullisina tekijöinä huomioitiin tarjottujen ratkaisujen soveltuvuus, valmiusaste ja tarjousten laatu. Tarjousvertailu on tämän päätöksen liitteenä 2. Vertailu osoittaa, että kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen on tehnyt Brella Oy.

Elinkeinojohtajan oikeus toteuttaa hankintoja perustuu kansliapäällikön päätökseen kaupunginkanslian hankintaoikeuksista 31.07.2018 § 176.

Sitova sopimus sopijapuolten välille syntyy vasta erikseen allekirjoitettavalla hankintasopimuksella.

Lisätiedot

Jorma Nordlin, erityisasiantuntija, puhelin: 310 36016

jorma.nordlin(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566