Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2020

1 (2)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/6

 

27.04.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 263

Virkojen perustaminen sosiaali- ja terveystoimialalle

HEL 2020-004860 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus perusti seuraavat virat sosiaali- ja terveystoimialle 1.6.2020 lukien:

        kuusi sosiaalityöntekijän virkaa

        kuusi sosiaaliohjaajan virkaa

        viisi asiakasohjaajan virkaa.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Inkeri Rehtilä, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 70262

inkeri.rehtila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain 87 § mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, joissa käytetään julkista valtaa.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelukokonaisuuteen, Idän aikuissosiaalityön yksikköön esitetään perustettavaksi neljä sosiaalityöntekijän virkaa. Tehtävät edellyttävät virkasuhdetta, koska työntekijät tekevät lastensuojelulain (417/2007) ja toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) mukaisia päätöksiä jälkihuollon piirissä oleville asiakkaille.

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen palvelukokonaisuuteen Helppiseniori -palveluun esitetään perustettavaksi viisi asiakasohjaajan virkaa työsuhteisten tehtävien tilalle.

Terveys- ja päihdepalvelujen palvelukokonaisuuteen psykiatria- ja päihdepalvelujen mielialapalveluihin esitetään perustettavaksi sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan virat työsuhteisten tehtävien tilalle. Asumisen tuen palveluihin esitetään perustettavaksi viisi sosiaaliohjaajan virkaa ja sosiaalityöntekijän virka.

Edellä mainituissa asiakasohjaajien, sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien tehtävissä edellytetään virkasuhdetta, koska tehtäviin kuuluu mm. sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukainen palvelutarpeen arviointi ja toimeentulotukipäätösten tekeminen.

Perustettavaksi esitettäville yhteensä 17 viralle on määräraha sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2020 talousarviossa.

Henkilöstöjohtaja on 11/22.1.2020 päätöksensä mukaisesti siirtänyt tehtävien vaativuusluokittelua ja tehtäväkohtaista palkkaa koskevan toimivallan henkilöstöpolitiikan päällikölle. Perustettavaksi esitettävien virkojen tehtäväkohtainen palkka määräytyy kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen määräysten ja tehtävien vaativuuden arvioinnin perusteella:
                                                      
- sosiaalityöntekijä 3 350,00-3 400,00  euroa kuukaudessa
- sosiaaliohjaaja 2 511,49-2 554,52
- asiakasohjaaja 2 628,30.

Virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä (Laki kunnallisesta viranhaltijasta 304/2003). Osa perustettaviksi esitettävistä viroista tulee työsuhteisten tehtävien tilalle. Henkilöiden kanssa, joiden tehtäviin, asemaan ja sijoittumiseen muutoksella on olennaista vaikutusta, on käyty henkilökohtainen yhteistoimintakäsittely.

Kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Inkeri Rehtilä, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 70262

inkeri.rehtila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveystoimiala

Taloushallintopalveluliikelaitos

Kaupunginkanslian henkilöstöosasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566