Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2020

1 (4)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/5

 

27.04.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 262

Vuoden 2019 tilinpäätöksen toimintakertomuksen täydentäminen

HEL 2020-001859 T 02 02 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti täydentää 23.3.2020 omalta osaltaan hyväksymänsä vuoden 2019 tilinpäätöksen toimintakertomuksen kohtaa 1.1.6, Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä tulevasta kehityksestä, Covid19-pandemiaa koskevalla lausumalla seuraavasti:

Covid19 pandemia

Tilikauden jälkeen helmi-maaliskuussa 2020 Kiinasta levinnyt maailmanlaajuinen Covid19-pandemia on eskaloitunut ennalta arvaamattomaksi sosiaaliseksi, terveydelliseksi ja taloudelliseksi kriisiksi, jonka lopulliset vaikutukset ovat monilta osin epävarmoja mutta joiden arvioidaan jo tässä vaiheessa olevan mittavat. Pandemian vaikutusten arviointia yhtä lailla Suomen talouteen kuin maailmanlaajuisesti vaikeuttaa epätietoisuus pandemian kestosta.

Viruksen leviämisen hidastamiseksi on eri maissa ja myös Suomessa toimeenpantu ennennäkemättömiä ihmisten liikkumista rajoittavia toimenpiteitä. Hallitus totesi 18.3.2020 yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että Suomessa vallitsevat poikkeusolot koronaviruksen vuoksi ja Suomessa päädyttiin ottamaan käyttöön valmiuslaissa säädetyt toimivaltuudet. Hallitus on valmiuslain valtuuksien nojalla päättänyt monista suosituksista ja rajoituksista epidemian leviämisen estämiseksi mm. sulkemalla useita toimintoja sekä rajoittamalla ihmisten kokoontumista ja liikkumista sulkemalla maan rajat ja eristämällä Uudenmaan muusta Suomesta 27.3.–15.4. väliseksi ajaksi. Rajoitus- ja sulkutoimet tulevat vaikuttamaan erittäin merkittävästi sekä globaalisti että kansallisesti taloudelliseen toimintaan. Vaikutus Suomen bruttokansantuotteeseen on varovaisten arvioiden mukaan vähintään -5 % ja joidenkin arvioiden mukaan jopa -13 %. Helsinki tulee kärsimään mittavista verotulomenetyksistä ja myös toimintatuottojen alenemisesta samaan aikaan kun kriisi on jo aiheuttanut ja tulee aiheuttamaan merkittävää sosiaali- ja terveystoimen menojen lisääntymistä. Kaupungin vuoden 2020 talouden kehitys tulee olemaan huomattavasti talousarviota heikompi. Taloudelliset vaikutukset tulevat ulottumaan myös lähivuosiin ja merkitsemään sekä talousarvion 2021 että taloussuunnitelmavuosien suunnittelua muuttuneiden lähtötietojen pohjalta.

Helsingin kaupunki on maaliskuun alussa perustanut kaupungin kriisijohtamismallin mukaisen korona-koordinaatioryhmän, joka toimii pormestarin johdolla. Ryhmä koordinoi poikkeustilanteen vaatimia kaupungin toimenpiteitä. Myös kaupungin johtoryhmän kokouksia on tihennetty ja toimialoilla sekä liikelaitoksissa on käynnistetty omat kriisiryhmät. Em. toimenpitein kaupunki on maalis-huhtikuussa toteuttanut aktiivisesti toimenpiteitä epidemian torjumiseksi ja kaupunkilaisten jokapäiväisen elämän helpottamiseksi poikkeusoloissa sekä yritysten taloudellisen tilanteen helpottamiseksi. 

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Tuula Saxholm, rahoitusjohtaja, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus hyväksyi 23.3.2020 omalta osaltaan kaupungin tilinpäätöksen vuodelta 2019. Tilinpäätöksen kokoamisen aikaan tiedot Kiinasta lähtöisin olevasta koronaviruksesta olivat Suomessa vielä alustavia eikä sen vaikutuksia osattu riittävästi arvioida. Maailman terveysjärjestö WHO julisti 11.3.2020 koronaviruksen maailmanlaajuiseksi pandemiaksi. Viruksen leviämisen hidastamiseksi on eri maissa ja myös Suomessa toimeenpantu ennennäkemättömiä ihmisten liikkumista rajoittavia toimenpiteitä. 18.3.2020 Suomessa todettiin vallitsevan poikkeusolot ja päädyttiin ottamaan käyttöön valmiuslaissa säädetyt toimivaltuudet.

Pandemian vaikutusten arviointia yhtä lailla Suomen talouteen kuin maailman laajuisesti vaikeuttaa epätietoisuus pandemian kestosta. Jo nyt on kuitenkin nähtävissä, että Suomen BKT supistuu merkittävästi vuonna 2020.  Tämä leikkaa merkittävästi myös Helsingin verotuloja. Verotulojen laskun ja koronaviruksen aiheuttaman, terveydenhuollon menojen voimakkaan kasvun seurauksena kaupungin vuoden 2020 talouden kehitys tulee olemaan huomattavasti talousarviota heikompi, ja näkymä on sama myös lähivuosien osalta.

Vuoden 2019 tilinpäätöksen toimintakertomuksen kohtaa 1.1.6, Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä tulevasta kehityksestä, esitetään täydennettäväksi päätösehdotuksen mukaisesti.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Tuula Saxholm, rahoitusjohtaja, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 23.03.2020 § 202

HEL 2020-001859 T 02 02 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti omalta osaltaan hyväksyä kaupungin vuoden
2019 tilinpäätöksen.

Tilikauden tulos ennen varausten ja rahastojen muutoksia on
376 976 075,00 euroa. Tulokseen sisältyvät myös kaupungin liikelaitosten ja itsenäisinä taseyksikköinä käsiteltyjen rahastojen tulokset, jotka käsitellään niiden omissa kirjanpidoissa.

Lisäksi kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa:

Alla olevien liikelaitosten yli-/alijäämä siirretään ko. liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti taseen omaan pääomaan.

Alla olevien rahastojen yli-/alijäämä siirretään rahaston sääntöjen mukaisen ko. rahaston rahastopääomaan.

Kaupunginhallitus esitti lisäksi, että muun toiminnan tilikauden tulos käsitellään seuraavasti:

Edelleen kaupunginhallitus esitti valtuustolle, että Urheilu- ja ulkoilulaitosrahastoon tulisi siirtää Helsingin kaupungin taseeseen kertyneistä voittovaroista 60 miljoonaa euroa. Rahaston pääoman kasvattaminen on tarpeen Olympiastadionin uudistamis- ja perusparannushankkeen loppuunsaattamisen rahoittamiseksi sekä vireillä olevien liikuntahankkeiden rahoituksen mahdollistamiseksi. Urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston vapaa pääoma on maaliskuussa 2020 noin 11 miljoonaa euroa.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Tuula Saxholm, rahoitusjohtaja, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Päivi Turpeinen, va toimitusjohtaja, puhelin: 310 25100

paivi.i.turpeinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566