Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2020

1 (2)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/2

 

06.04.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 233

V 22.4.2020, Hernesaaren asemakaavan ja asemakaavan muutosten hyväksyminen (12510)

HEL 2017-013476 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti peruuttaa esityksensä kaupunginvaltuustossa 8.4.2020.

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle 22.4.2020 seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 6. kaupunginosan (Eira) vesialuetta, 20. kaupunginosan (Länsisatama, Hernesaari, Jätkäsaari) osia kortteleista 20243, 20854, 20855, 20862, 20864, 20868, kortteleita 20856, 20857, 20863, 20866 ja 20867, katu-, puisto-, satama-, venesatama-, erityis- ja vesialueita koskevan asemakaavan sekä 6. kaupunginosan (Eira) katu-, pysäköinti-, venesatama-, puisto- ja vesialueita, 20. kaupunginosan (Länsisatama, Hernesaari) osaa korttelin 20176 tontista 19, kortteleita 20181, 20235-20237, 20240-20243, katu-, satama-, rautatie-, puisto- ja vesialueita (muodostuvat uudet korttelit 20850-20871) koskevan asemakaavan muutoksen 12.3.2019 päivätyn ja 10.12.2019 muutetun piirustuksen nro 12510 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Käsittely

Esittelijä lisäsi esityksen esityslistalle kokouksessa.

Kaupunginhallitus hyväksyi asian ottamisen käsiteltäväkseen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli 9.3.2020 § 168 Hernesaaren asemakaavan ja asemakaavan muutosten hyväksymistä (12510) ja esitti asian kaupunginvaltuustolle 25.3.2020. Kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle 25.3.2020 § 100 ja asia oli tarkoitus käsitellä kaupunginvaltuuston 8.4.2020 kokouksessa.

Koronavirusepidemian vuoksi kaupunginvaltuuston 8.4.2020 kokous pidetään ensimmäistä kertaa sähköisessä toimintaympäristössä. Kokouksen teknisen sujuvuuden varmistamiseksi on perusteltua pitää esityslista mahdollisimman tiiviinä. Näin ollen yllä mainittu asia siirretään 22.4.2020 kokoukseen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sarvilinna, Sami

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Timo Linden, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Jari Huhtaniemi, arkkitehti, puhelin: 310 37197

jari.huhtaniemi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginhallitus

+358 9 655 783

 

FI02012566