Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2020

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/3

 

06.04.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 240

Helsingin teatterisäätiö sr:n sääntömuutos

HEL 2020-002903 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä, että Helsingin teatterisäätiön sr:n sääntöihin lisätään uusi kaupungin johtamisen ja hallinnon keskeisten periaatteiden mallisääntöjen mukainen tietojensaantioikeutta koskeva 13 §.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti käsitellä esityslistan kolmannen ehdotuksen kokouksen viimeisenä asiana.

Esteelliset: Marcus Rantala
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin teatterisäätiö sr säännöt

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianomainen

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin Teatterisäätiö sr

Helsingin Teatterisäätiö sr ylläpitää Helsingin kaupunginteatteria. Teatteri tarjoaa monipuolista teatteria mahdollisimman laajalle katsojakunnalle. Teatterin toiminnan keskeisiä osia ovat kaksikielisyys, laaja perheteatteritarjonta, oman tanssiryhmän tuotannot sekä koko muu monipuolinen teatteritarjonta käsittäen kotimaisia ja ulkomaisia puhenäytelmiä, komedioita ja musiikkiteatteria.

Säätiö kuuluu Helsingin kaupunkikonserniin.

Sääntömuutos

Helsingin teatterisäätiö sr on valmistellut sääntömuutosta. Kyse on sääntöjen muuttamisesta vastaamaan Helsingin kaupungin mallisääntöjä (Hyvä hallinto- ja johtamistapa khs 17.6.2019) koskevan ohjeen mukaiseksi. Sääntöjen päivittämistä on valmisteltu yhdessä kaupunginkanslian oikeuspalveluiden kanssa.

Säätiön sääntöihin on lisätty uusi lauseke (13 §) koskien tietojensaantioikeutta. Muilta osin sääntöjä ei ole muutettu. Säätiön hallitus on käsitellyt asiaa ja päättänyt osaltaan hyväksyä sääntömuutoksen. Helsingin teatterisäätiö sr:n sääntöjen mukaisesti sääntöjen muuttamiselle on saatava myös Helsingin kaupungin suostumus.

Lopuksi

Säätiön hallituksen perustelut huomioiden Helsingin kaupungin on tarkoituksenmukaista antaa hyväksyvä lausunto sääntömuutosehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin teatterisäätiö sr säännöt

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianomainen

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566