Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2020

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/5

 

26.03.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 215

Aamukouluasia: ajankohtaiset edunvalvontakysymykset

HEL 2020-003589 T 03 01 01

Päätös

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

Käsittely

Esittelijä poisti ehdotuksensa esityslistalta ennen kuin keskustelu asiasta oli alkanut.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566