Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2020

1 (2)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/2

 

26.03.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 212

Kaupungin toimielinten sähköiset kokoukset ja kaupunginvaltuuston 25.3.2020, 94 § tekemän päätöksen täytäntöönpano

HEL 2020-003838 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 25.3.2020, 94 § tekemä päätös saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön.

Kaupunginhallitus päätti, että kaupungin toimielimet voivat varsinaisen kokouksen, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla, sijasta pitää kokouksen sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla, 26.3.2020 alkaen toistaiseksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Päätöksen kappaleet 1 ja 3

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöksen kappale 2

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 25.3.2020, 94 § lisätä Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 lukuun uuden 22a §:n. Pykälän 2 momentin mukaan kaupunginhallitus voi päättää, että muu toimielin kuin kaupunginvaltuusto voi varsinaisen kokouksen, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla, sijasta pitää kokouksen sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla.

Epidemiatilanteen vuoksi on perusteltua, että fyysisen kokoontumisen minimoimiseksi kaupunginhallitus päättää, että kaikki kaupungin toimielimet voivat 26.3.2020 lukien pitää sähköisiä kokouksia. Päätös on voimassa toistaiseksi, kunnes kaupunginhallitus päättää mahdollisuuden lopettamisesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Päätöksen kappaleet 1 ja 3

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöksen kappale 2

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566