Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2020

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/3

 

26.03.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 213

Aamukouluasia: koronavirusepidemian tilannekatsaus

HEL 2020-003642 T 00 01 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi saadun selvityksen tiedoksi.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Pormestari antaa kokouksessa katsauksen koronavirusepidemiaan liittyvistä ajankohtaisista asioista. Asiantuntijoina osallistuvat toimialajohtaja Juha Jolkkonen, toimialajohtaja Liisa Pohjolainen ja yhteysjohtaja Sanna-Mari Jäntti.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566