Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2020

1 (2)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/4

 

26.03.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 214

Aamukouluasia: Liikenneliikelaitoksen yhtiöittämisen valmistelu

HEL 2019-009470 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi saadun selvityksen tiedoksi.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat konserniohjauksen päällikkö Atte Malmström ja HKL:n toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski. Läsnä olivat lisäksi vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja Silja Hyvärinen ja rahoitusjohtaja Tuula Saxholm.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kansliapäällikkö asetti 24.1.2019 § 15 työryhmän selvittämään liikenneliikelaitoksen (HKL) organisaatiomuotoa. Työryhmän tehtävänä oli selvittää liikenneliikelaitoksen toimintojen yhtiöittämistä ottaen huomioon aiemmin tehdyt organisaatiomuotoa koskevat selvitykset, toimintaympäristössä tapahtuneet ja näköpiirissä olevat muutokset sekä joukkoliikenteen kilpailuttamiseen liittyvä kehitys.

Kansliapäällikkö päätti 30.8.2019, § 158 merkitä tiedoksi liikenneliikelaitoksen organisaatiomuotoa selvittäneen työryhmän loppuraportin todeten, että siinä esitettyjen ehdotusten käsittely kaupungin päätöksentekoelimissä ratkaistaan myöhemmin erikseen.

Työryhmän näkemyksen mukaan HKL ei liikelaitoksena pysty vastaamaan merkittäviin toimintaympäristön muutospaineisiin. Työryhmän esitys on, että HKL yhtiöitetään kokonaisuutena nykyisellä rakenteella HKL Oy:ksi aikaisintaan 1.7.2020.

Kaupunginhallitus merkitsi 3.10.2019 § 671 liikenneliikelaitoksen organisaatiomuotoa koskevan selvityksen tiedoksi.

Yhtiöittämisasiaan liittyy myös käynnissä oleva seudullinen raideselvitys. Kaupunginhallitus on 5.12.2019 § 833 merkinnyt selvityksen tiedoksi. Selvitystä on tämän jälkeen päätetty laajentaa koskemaan myös metroliikennettä. Laajennetun seudullisen selvityksen on tarkoitus valmistua maaliskuussa 2020.

Asiantuntijoina osallistuvat rahoitusjohtaja Tuula Saxholm, toimialajohtaja Mikko Aho, toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski ja konserniohjauksen päällikkö Atte Malmström.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566