Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2020

1 (9)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/11

 

23.03.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 206

Oikaisuvaatimus vuoden 2020 asukasosallisuusavustuksia koskevasta päätöksestä

HEL 2019-011503 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä päätöksestään 16.12.2019, § 873 tehdyn oikaisuvaatimuksen, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Anu Markkola, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 09-310 36547

anu.markkola(a)hel.fi

Liitteet

1

Laajasalo_-_Degerö_Seura ry_oikaisuvaatimus_ 24.1.2020

2

§_873_Kaupunginhallituksen_myontamat_asukasosallisuusavustukset_vuonna_2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Laajasalo - Degerö Seura ry haki asukasosallisuuden yleisavustusta vuodelle 2020 yhteensä 51 000 euroa hallinnoimansa asukastalo Ylistalon kunnossapito-, tapahtuma- ja toimintakoordinaattorin palkkakustannuksiin (36 000 euroa) sekä asukastalon keittiön kodinkoneiden ja kalusteiden uusimisen kustannuksiin (15 000 euroa).

Kaupunginhallitus myönsi päätöksellään 16.12.2019 §, 873 Laajasalo – Degerö Seura ry:lle asukasosallisuuden avustusta vuodelle 2020 yhteensä 7 000 euroa. Päätöksessä ei yksilöity avustuksen käyttötarkoitusta. Kaupungin avustusten yleisohjeen mukaan, jos avustuspäätöksessä ei ole tarkemmin yksilöity käyttötarkoitusta, avustus on käytettävä hakemuksessa mainittuun tarkoitukseen (kaupunginhallituksen päätös 28.10.2019, § 723).

Laajasalo - Degerö Seura ry on hakenut oikaisua kaupunginhallituksen päätökseen 16.12.2019, § 873.

Kuntalain (410/2015) 134 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksen, lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisuvaatimus tehdään 2 momentin mukaan 1 momentissa tarkoitetun toimielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Oikaisuvaatimuksen saa 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus tulee tehdä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Päätösote on toimitettu Laajasalo – Degerö Seura ry:lle tiedoksi 15.1.2020 ja oikaisuvaatimus on saapunut kaupungin kirjaamoon 24.1.2020. Oikaisuvaatimus on osoitettu oikealle viranomaiselle ja se on saapunut säädetyssä määräajassa.

Oikaisuvaatimuksessa esitetyt vaatimukset

Laajasalo - Degerö Seura ry vaatii päätöstä oikaistavaksi siten, että yhdistykselle myönnetään sen hakema palkka-avustus yhdelle täysipäiväiselle työntekijälle kaupungin yhtenäisesti määrittelemän palkka-avustuksen enimmäismäärän mukaisesti.

Oikaisuvaatimuksessa esitetään, että Laajasalo - Degerö Seura ry oli kaikista palkka-avustuksen hakijoista ainoa ilman kyseistä avustusta jäänyt hakija siitä huolimatta, että se täyttää kaikki ne avustuskriteerit, joihin päätösehdotuksessa viitataan. Oikaisuvaatimuksessa todetaan, että asukastilan toiminnan jatkuvuuteen vaikuttavaa näkökulmaa ei ole huomioitu päätöksenteossa. Lisäksi todetaan, että Laajasalon peruspiirissä ei ole tällä hetkellä yhtäkään asukastilaa, jonka toimintaa tuettaisiin asukasosallisuus­avustuksella, vaikka kyseisellä peruspiirillä on Helsingin ylivoimaisesti korkein kasvuprosentti.

Laajasalo – Degerö Seura ry esittää oikaisuvaatimuksessaan, että palkka-avustushakemuksen hylkäämiselle tai rahoittamiselle huomattavasti muita hakijoita pienemmällä osuudella ei ole yhtäkään sellaista tarkoituksen­mukaista perustetta, jota avustusten yhtenäiset arviointikriteerit ja päätösehdotuksen perustelut riittävästi tukisivat. Oikaisuvaatimuksessa esitetään, että Laajasalo – Degerö Seura ry:n palkka-avustushakemuksen käsittelyä voidaan sekä tasapuolisuuden että tarveharkinnan näkökulmasta pitää selkeästi niiden molempien vastaisena.

Oikaisuvaatimuksen mukaan päätöstä ja sen perusteluja tulisi harkita uudelleen myös siitä syystä, että alkuperäisessä esityksessä joillekin hakijoille oli myönnetty enemmän avustusta kuin ne olivat hakeneet, eikä päätöstä ole valmisteltu vuorovaikutuksessa hakijan kanssa.

Oikaisuvaatimuksen perusteiden arviointi

Kaupunginhallitus päätti päätöksellään 16.12.2019, § 873 vuoden 2020 asukasosallisuuden avustusten myöntämisestä. Asukasosallisuuden avustuksia myönnetään Helsingin kaupungin strategian mukaiseen ja kaupungin toimintaa täydentävään, yleishyödylliseen, avoimeen ja pääsääntöisesti maksuttomaan, innovatiiviseen ja monipuolisesti eri väestöryhmille suunnattuun toimintaan.

Asukasosallisuuden avustuskriteerien mukaan toiminnan tulee edistää yhteistyötä alueen eri toimijoiden kanssa. Tavoitteena on alueellinen tasapaino ja tarveperustainen harkinta. Tukea voidaan priorisoida alueille, joissa toimintaa on ennestään vähemmän tai joiden katsotaan siitä eniten hyötyvän.

Laajasalo - Degerö Seura ry haki ensimmäistä kertaa asukasosallisuuden yleisavustusta vuodelle 2020. Avustushakemuksen mukaan Laajasalo - Degerö Seura ry hallinnoi asukastalo Ylistaloa, joka tarjoaa tiloja paikalliselle harrastustoiminnalle sekä erilaisille tapahtumille ja kokoontumisille. Lisäksi asukkaat voivat varata Ylistaloa maksusta tilaisuuksien järjestämiseen. Hakemuksen liitteenä olleen yhdistyksen tilikauden 1.1.–31.12.2018 toimintakertomuksen mukaan Ylistalon pitkäaikaisia vuokralaisia olivat Itä-Helsingin musiikkiopisto ja Laajasalon Palloseura (LPS). Asukastalon koko yläkerta on ollut LPS:n käytössä vuoden aikana. Lyhytaikaista tilojen vuokrausta harjoitettiin iltaisin ja viikonloppuisin. Hakemuksen liitteenä toimitetun yhdistyksen vuoden 2018 tuloslaskelman ja taseen sekä toimintakertomuksen perusteella yhdistyksen talous on vakaalla pohjalla. Ylistalon vuokratuloilla katettiin sen ylläpitämisestä aiheutuneet kulut.

Vuoden 2020 avustusten myöntämisperusteiden mukaan avustusta tulee kohdistaa myös niille alueille, joilla ei entuudestaan ole asukastilatoimintaa. Toisaalta avustuksia koskevien päätösten valmistelussa huomioidaan se, että käytössä olevien määrärahojen puitteissa avustusta ei voida myöntää useiden uusien hakijoiden tukemiseen ilman, että se vaarantaisi aiemmin asukasosallisuuden avustuksilla tuettujen, vakiintuneiden asukastilojen toiminnan turvaamisen.

Oikaisuvaatimuksessa Laajasalo – Degerö Seura ry nostaa esille, että Laajasalon peruspiirissä ei ole tällä hetkellä yhtäkään asukastilaa, jonka toimintaa tuettaisiin asukasosallisuus­avustuksella. Avustusvalmistelussa tarkasteltiin palvelujen kokonaisuutta suurpiirikohtaisesti. Jokaiseen suurpiiriin sisältyy useampia peruspiirejä. Laajasalon peruspiiri kuuluu kaakkoiseen suurpiiriin, jonka alueelle on oikaisuvaatimuksen tekijän saaman avustuksen lisäksi myönnetty myös muita asukasosallisuuden avustuksia vuodelle 2020. Laajasalon alueella sijaitsee lisäksi muun muassa nuorisotalo, kirjasto, palvelutalo ja leikkipuistotila, jotka tarjoavat Laajasalon alueen asukkaille tiloja asukastoimintaan.

Vuodelle 2020 asukasosallisuuden avustuksia haki kolme toimijaa, joille ei ollut aiemmin myönnetty asukasosallisuuden yleisavustusta asukastilan vuokra-, palkka- tai ylläpitokustannuksiin. Avustusta myönnettiin yhdelle uudelle hakijalle asukastilan perustamiseen ja ylläpitämiseen Tapulikaupunkiin. Päätösarvioinnissa huomioitiin se, ettei kyseisellä alueella sijaitse asukastiloja tai sellaisia kaupungin järjestämiä palveluja, jotka voisivat tarjota tiloja asukastoiminnalle. Lisäksi huomioitiin kaupunginvaltuuston päätös aloiteasiassa 16.5.2018, §113, jonka perusteluosiossa kaupunginhallitus pyytää kaupunkia etsimään ja tarjoamaan asukastiloja Tapulikaupungissa tai sen välittömässä läheisyydessä mm. yhdistyksille, seuroille, harrastuspiireille, eläkeläisille ja asukkaille.

Hallintolain 6 §:n mukaan viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti. Aiempi avustuspäätös ei ole luonut oikeutta suhteessa seuraavan vuoden avustusten harkintaan. Käytettävissä olevat määrärahat vahvistetaan vuosittain. Näin ollen avustuksia haetaan vuosittain, ja myös myöntämisharkinta tehdään joka vuosi kaikkien hakijoiden kohdalla erikseen. Vuonna 2020 asukasosallisuuden avustusta saaneet yhdistykset eivät ole oikaisuvaatimuksessa esitetyllä tavalla saaneet avustusta sillä perusteella, että sitä on myönnetty aiemminkin. Avustushakemusten käsittelyssä ja päätösvalmistelussa on tehty avustuskriteerien mukaista tarveperusteista harkintaa kaikkien hakijoiden osalta. Vuoden 2020 asukasosallisuuden avustushakemuksia on käsittely kaikkien avustusta hakeneiden osalta yhdenmukaisin perustein.

Laajasalo – Degerö Seura ry esittää oikaisuvaatimuksessa, että alkuperäisessä esityksessä joillekin hakijoista oli myönnetty enemmän avustusta kuin ne olivat hakeneet. Lisäksi tuodaan esiin, että päätösvalmistelun aikana vuorovaikutus Laajasalo – Degerö Seura ry:n kanssa on rajoittunut hakemuksen mukana toimitettavien pakollisten liitteiden toimittamiseen.

Kaupunginhallituksen päätösesityksessä 9.12.2019, § 846 asukas­osallisuuden avustusten myöntämisessä pyrittiin huomioimaan todelliset vuokrakustannukset ja lisäksi myöntämään avustusta ylläpitokustannuksiin tasapuolisesti. Tästä syystä joillekin hakijoille esitetty avustusmäärä oli suurempi kuin mitä avustushakemuksessa oli esitetty. Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 9.12.2019. Asian jatkovalmistelun jälkeen kaupunginhallitus käsitteli asian uudestaan 16.12.2019. Kaupunginhallituksen päätöksellä 16.12.2019, § 873 kenellekään hakijoista ei myönnetä enempää avustusta kuin mitä avustushakemuksessa on esitetty.

Kaupunginhallituksen päätöksen 16.12.2019, § 873 perustelujen mukaan hakemuksia on käsitelty ja päätöstä valmisteltu vuorovaikutuksessa hakijatahojen sekä kaupungin muiden avustuksia myöntävien hallintokuntien kanssa. Ennen avustus­hakemusten jättämisen määräaikaa maaliskuussa 2019 mahdollisille hakijoille järjestettiin avoin keskustelutilaisuus. Asian käsittelyn yhteydessä on hallintolain 8 §:n mukaisesti vastattu asiointia koskeviin kysymyksiin ja tiedusteluihin. Lisäksi kaupungin avustusten yleisohjeiden mukaisesti hakijoita, joilla on ollut hakemuksessaan puutteita, on pyydetty täydentämään hakemustaan. Kaupunginhallituksen päätöksen 16.12.2019, § 873 perusteluissa mainitulla vuorovaikutuksella tarkoitetaan edellä kuvattua keskustelutilaisuutta, asiointia koskeviin kysymyksiin vastaamista, sekä hakemusten täydentämispyyntöjä. Avustushakijat eivät ole osallistuneet hakemusten käsittelyyn tai päätösvalmisteluun. Kaikkia hakijoita on kohdeltu tiedusteluihin vastaamisessa ja hakemusten täydentämisessä yhdenvertaisesti.

Yhteenveto

Kaupunginhallitus päätti 16.12.2019 § 873 asukasosallisuuden avustusten myöntämisestä vuodelle 2020. Kyseessä on kaupungin myöntämä harkinnanvarainen avustus. Avustusten myöntämisarviointi on kokonaisharkintaa ja siihen vaikuttavat avustusten myöntämiseen käytettävissä olevat määrärahat, hakemusten määrä sekä arviointikriteereihin perustuva hakemusten keskinäinen vertailu.

Päätösvalmistelussa tarkasteltiin suurpiirikohtaista alueellista palvelujen kokonaisuutta ja käytettiin tarveperustaista harkintaa. Avustusta myönnettiin myös alueelle, jolla ei entuudestaan ole asukastilatoimintaa. Uusien asukastalojen tukemisessa priorisoitiin avustuskriteerien mukaisesti alueita, joissa toimintaa on ennestään vähemmän tai joiden katsotaan siitä eniten hyötyvän. Samalla päätösvalmistelussa varmistettiin alueellisen tasapainon säilyminen ja vakiintuneiden asukastilojen toiminnan turvaaminen. Aiemmin myönnetty avustus ei ole luonut oikeutta suhteessa vuoden 2020 avustuksiin, vaan tarveperustainen harkinta on tehty kaikkien hakijoiden osalta erikseen yhdenmukaisesti. Hakijoita on kohdeltu tasapuolisesti hakemuksia käsiteltäessä ja päätöstä valmistellessa.

Oikaisuvaatimus tulee hylätä, sillä siinä ei ole esitetty sellaisia laillisuus- tai tarkoituksenmukaisuusperusteita, joiden johdosta kaupunginhallituksen päätös olisi kumottava tai joiden johdosta päätöstä olisi muutettava.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Anu Markkola, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 09-310 36547

anu.markkola(a)hel.fi

Liitteet

1

Laajasalo_-_Degerö_Seura ry_oikaisuvaatimus_ 24.1.2020

2

§_873_Kaupunginhallituksen_myontamat_asukasosallisuusavustukset_vuonna_2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 16.12.2019 § 873

HEL 2019-011503 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää asukasosallisuuden avustuksia vuoden 2020 talousarvion kohdalta 1 30 02 seuraavasti:

- Arabian Asukastalot ry 15 000 euroa (palkkakustannuksiin)
- Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki kulttuuri- ja kaupunginosayhdistys ry 15 000 euroa (palkkakustannuksiin)
- Hertsikan pumppu -osuuskunta 24 600 euroa (asukastilan vuokra- ja ylläpitokustannuksiin 9 600 euroa ja palkkakustannuksiin 15 000 euroa)
- Herttoniemenrannan asukastaloyhdistys Ankkuri ry 31 500 euroa (palkkakustannuksiin 15 000 ja asukastilan vuokra- ja ylläpitokustannuksiin 16 500 euroa)
- Kalliolan Kannatusyhdistys r.y. 70 000 euroa (asukastilan vuokra- ja ylläpitokustannuksiin)
- Kansan Radioliitto-Folkets radioförbund ry 7 270 euroa (kaupunginosaradiotoimintaan)
- Koillis Seura ry 8 500 euroa (asukastilan vuokra- ja ylläpitokustannuksiin)
- Konala-Seura ry 15 000 euroa
- KontuKeskus ry 30 000 euroa (palkkakustannuksiin)
- Kruununhaan Asukasyhdistys - Föreningen för Invånarna i Kronohagen ry 25 000 euroa (asukastilan vuokra- ja ylläpitokustannuksiin 10 000 euroa ja palkkakustannuksiin 15 000 euroa)
- Kumpula-Toukola Kylätilayhdistys ry 47 000 euroa (asukastilan vuokra- ja ylläpitokustannuksiin 17 000 euroa ja palkkakustannuksiin 30 000 euroa)
- Kytösuontien Pysäköinti Oy 30 000 euroa (palkkakustannuksiin)
- Käpylän Yhdyskuntaklubi ry 40 900 euroa (asukastilan vuokra- ja ylläpitokustannuksiin 10 900 euroa ja palkkakustannuksiin 30 000 euroa)
- Laajasalo - Degerö Seura ry 7 000 euroa
- Lauttasaari-Seura ry 16 200 euroa (palkkakustannuksiin 15 000 euroa ja asukastilan ylläpitokustannuksiin 1 200 euroa)
- Malminkartanon asukasyhdistys ry 35 000 euroa (asukastilan vuokra- ja ylläpitokustannuksiin 5 000 euroa ja palkkakustannuksiin 30 000 euroa)
- Maunula-Seura ry 9 500 euroa (asukastilan vuokra- ja ylläpitokustannuksiin)
- Myllypuro-Seura ry 72 200 euroa (asukastilan vuokra- ja ylläpitokustannuksiin)
- Pihlajisto-Viikinmäki asukasyhdistys PNV ry 28 200 euroa (asukastilan vuokra- ja ylläpitokustannuksiin)
- Pikku Huopalahtiseura ry 530 euroa (väliaikaisen asukastilakäytön vuokrakustannuksiin)
- Pohjois-Haaga Seura r.y. - Norra-Haga Förening r.f. 10 800 euroa (asukastilan vuokra- ja ylläpitokustannuksiin)
- Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry 21 200 euroa (asukastilan vuokra- ja ylläpitokustannuksiin 6 200 euroa ja palkkakustannuksiin 15 000 euroa)
- Roihuvuori-seura ry 49 000 euroa (asukastilan vuokra- ja ylläpitokustannuksiin 19 000 euroa ja palkkakustannuksiin 30 000 euroa)
- Tapanilan Kylätila ry 45 000 euroa (asukastilan maavuokra- ja ylläpitokustannuksiin 15 000 euroa ja palkkakustannuksiin 30 000 euroa)
- Toimintakeskus Semja ry 42 700 euroa (asukastilan vuokra- ja ylläpitokustannuksiin 27 700 euroa ja palkkakustannuksiin 15 000 euroa)
- Töölön kaupunginosat – Töölö ry 15 200 euroa (palkkakustannuksiin 14 000 euroa ja asukastilan ylläpitokustannuksiin 1 200 euroa)
- Viihdepalvelu Esirippu Oy / Pohjois-Helsingin Bändikoulu 59 200 euroa (asukastilan vuokra- ja ylläpitokustannuksiin 29 200 euroa ja palkkakustannuksiin 30 000 euroa)
- Yhteismaa ry 12 000 euroa (Nappi Naapuri -verkkopalvelun kehittämiseen)
- Östersundom-seura ry 12 500 (palkkakustannuksiin)

Lisäksi kaupunginhallitus päättää hylätä seuraavien hakijoiden avustushakemukset:

Eloa Herttoniemenrantaan ry ja Keru-yhteisöjääkaappi ry

Mellunmäki-seura ry peruutti hakemuksensa.

Asukastila Mellarin toiminnan turvaamiseen kohdennetaan rahoitus muusta tarkoituksenmukaisemmasta määrärahasta.

Föreningen Luckan i huvudstadsregionen r.f:n hakemus kuuluu kaupunginhallituksen yleisavustuksen piiriin, ja siitä päätetään yleisavustusta koskevan päätöksenteon yhteydessä.

Käsittely

16.12.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esteelliset: Ozan Yanar
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Esittelijä muutti ehdotustaan pöydällepanon aikana siten, että kullekin hakijalle esitetään myönnettäväksi avustuksia enintään haetun summan edestä. Jäljelle jäävä määräraha kohdennetaan asukasosallisuuden pienavustuksiin.

Vastaehdotus:
Daniel Sazonov:

Lause:
"Kaupunginkanslialle varataan käyttöön 27 100 euroa asukastila Mellarin vuokra- ja ylläpitokustannuksiin (17 100 euroa) sekä palkkakustannuksiin (10 000 euroa)."

Korvataan lauseella:
"Asukastila Mellarin toiminnan turvaamiseen kohdennetaan rahoitus muusta tarkoituksenmukaisemmasta määrärahasta."

Tapanilan kylätila ry:lle esitetystä 30 000 eurosta poiketen 45 000 euroa
Konalaseura ry:lle 15 000 euroa
Laajasalo - Degerö Seura ry:lle 7 000 euroa

Kannattaja: Tomi Sevander

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Daniel Sazonovin vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

09.12.2019 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Anu Markkola, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 09-310 36547

anu.markkola(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566