Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2020

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/1

 

23.03.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 196

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunginhallitus päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Pia Pakarisen ja Veronika Honkasalon sekä varatarkastajiksi Reetta Vanhasen ja Otto Meren.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta valita pöytäkirjantarkastajaksi Anna Vuorjoen sijasta Veronika Honkasalon ja varatarkastajaksi Terhi Koulumiehen sijasta Otto Meren.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Pia Pakarisen ja Anna Vuorjoen sekä varatarkastajiksi Reetta Vanhasen ja Terhi Koulumiehen.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566