Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2020

1 (2)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/2

 

23.03.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 197

V 8.4.2020, Kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenten valinta

HEL 2020-002904 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

        myöntää Thomas Wallgrenille eron kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsen Tomi Sevanderin henkilökohtaisen varajäsenen luottamustoimesta ja valitsee Tomi Sevanderin henkilökohtaiseksi varajäseneksi Elisa Gebhardin sekä

        myöntää Elisa Gebhardille eron kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsen Nasima Razmyarin henkilökohtaisen varajäsenen luottamustoimesta ja valitsee Nasima Razmyarin henkilökohtaiseksi varajäseneksi Thomas Wallgrenin vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1

Eroilmoitus 4.3.2020

2

Eroilmoitus 4.3.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi 5.6.2019 § 187 Elisa Gebhardin (SDP) Nasima Razmyarin henkilökohtaiseksi varajäseneksi ja Thomas Wallgrenin (SDP) Tomi Sevanderin henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallituksen konsernijaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Thomas Wallgren ja Elisa Gebhard pyytävät 4.3.2020 eroa kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenen luottamustoimista. SDP:n valtuustoryhmä on toivonut mahdollisuutta vaihtaa konsernijaoston varajäseniä kaupunginhallituksen varajäsenyyksiä vastaavaksi siten, että Thomas Wallgren toimisi jatkossa Nasima Razmyarin henkilökohtaisena varajäsenenä ja Elisa Gebhard Tomi Sevanderin henkilökohtaisena varajäsenenä.

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1

Eroilmoitus 4.3.2020

2

Eroilmoitus 4.3.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Taloushallintopalveluliikelaitos

Tarkastusvirasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566