Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2020

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/15

 

16.03.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 193

Kaupunginvaltuuston 11.3.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 11.3.2020 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

76 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

77 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

78 §, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan varajäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle sekä Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

79 §, Vuoden 2019 talousarvion tytäryhteisöjen kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet

Ei toimenpidettä.

80 §, Vuoden 2019 talousarvion toteutumaton sitova toiminnan tavoite

Tiedoksi kulttuuri ja vapaa-ajan toimiala.

81 §, Gymnasiet Lärkanin ja Hoplaxskolanin perusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelma

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnalle.

82 §, Päiväkoti Longinojan, päiväkoti Vilppulan ja leikkipuisto Filpuksen korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelma

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnalle.

83 §, Ressun peruskoulun ja Ressun lukion lisätilojen vuokraaminen (Ruoholahdenkatu 23)

Kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden toimitilavuokrausyksikön päällikön vuokraamaan Pro2-Immo Helsinki R23 Oy:ltä yhteensä 5 890 htm²:n tilat 15 vuoden vuokra-ajaksi ja tekemään vuokrasopimukseen vähäisiä muutoksia.

Tiedoksi kasvatus- ja koulutuslautakunnalle, ympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle sekä kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden toimitilavuokrausyksikölle.

84 §, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuntotonteille (Viikki tontti 36110/9 ja Mellunkylä tontti 47278/4)

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.

85 §, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Herttoniemi ja Laajasalo, tontit 43124/4 ja 49273/10)

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.

86 §, Länsisataman Porkkalankadun toimitilojen asemakaavan muuttaminen (12597)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymän Vesihuollolle, Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle, kaavamuutoksen hakijoille sekä hyväksymispäätöksen tiedoksisaajalle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle sekä asemakaavoitukselle.

87 §, Pitäjänmäen korttelin 46028, Hiilloskuja 1 ja 5 asemakaavan muuttaminen (12066)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle ja kaavamuutoksen hakijalle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, asemakaavoitukselle sekä kaupunginmuseon kulttuuriperintöyksikölle.

88 §, Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite kaupungin organisaatioiden johtamiseen liittyvän jatkuvan arvioinnin kehittämiseksi

Ei toimenpidettä.

89 §, Valtuutettu Atte Harjanteen aloite Vanhankaupunginkosken padon purkamisesta

Ei toimenpidettä.

90 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Talousarvioaloitteet 15 - 58 kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Aloitteet 59 ja 60 kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566