Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2020

1 (5)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/13

 

16.03.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 191

Toimitilojen vuokraaminen Finnkino Oy:lle Tennispalatsista (Fredrikinkatu 65)

HEL 2020-001921 T 10 01 03

Päätös

Kaupunginhallitus vuokrasi Finnkino Oy:lle (y-tunnus 0647239-1) yhteensä noin 10 591 m² kokoiset toimitilat Tennispalatsista osoitteesta Fredrikinkatu 65, Helsinki, 15 vuoden vuokra-ajalle siten, että pääomavuokra on noin 148 000 euroa kuukaudessa ja ylläpitovuokran ennakko on noin 52 000 euroa kuukaudessa, eli yhteensä vuokran määrä on noin 200 000 euroa kuukaudessa (alv. 0 %).

Kaupunginhallitus oikeutti teknisen johtajan allekirjoittamaan vuokrasopimuksen ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Vuokralainen

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Koy Helsingin Tennispalatsi

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vuokrattavat tilat

Vuokrattava kohde sisältää tiloja kerroksittain seuraavasti:

        kellarikerros yhteensä 713 m²

        ensimmäinen kerros yhteensä 7 839 m²

        toinen kerros yhteensä 2 281 m²

        kolmas kerros yhteensä 1 606 m²

        neljäs kerros yhteensä 1 152 m².

Tilojen pääasiallinen käyttötarkoitus on elokuvateatteri ja sitä palveleva toiminta.

Vuokran määrä ja vuokra-aika

Edellä mainittujen tilojen yhteenlaskettu pääomavuokra on noin 148 000 euroa kuukaudessa ja ylläpitovuokran ennakko on noin 52 000 euroa kuukaudessa, eli yhteensä kuukausivuokra noin 200 000 euroa (alv. 0 %). Pääomavuokra tarkistetaan vuosittain elinkustannusindeksin perusteella.

Vuokra-aika on 1.5.2020 alkaen 15 vuotta. Vuokrasopimuksen mukaan vuokralaisella on oikeus viiden vuoden jatkoaikaan (optio). Option käytöstä on ilmoitettava vuokranantajalle kirjallisesti viimeistään 12 kuukautta ennen varsinaisen vuokra-ajan päättymistä.

Vuokrasopimus on liitteenä 1.

Tilojen vuokraaminen

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsin toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia hallita maanvuokrasopimuksen nojalla Helsingin kaupungin 4. kaupunginosan (Kampin) korttelissa tonttia nro 4010/1 sekä omistaa sillä oleva museo- ja liikerakennus (Tennispalatsi). Helsingin kaupunki omistaa keskinäisen Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsin osakekannan kokonaisuudessaan ja siten myös vuokrattavien tilojen hallintaa oikeuttavat osakkeet.

Finnkino Oy on toiminut Tennispalatsissa vuosina 1998–1999 tehdyn peruskorjauksen jälkeen yhtäjaksoisesti, eli yhteensä yli 20 vuoden ajan. Finnkino Oy konsernin oma investointi on ollut rakennuksen investointivaiheessa merkittävä, jonka tuloksena on muodostunut 14:n elokuvateatterisalin kokonaisuus, joka on edelleen Pohjoismaiden suurin yksikkö omalla alallaan. Vuosittainen myytyjen pääsylippujen määrä on ollut noin miljoona pääsylippua.

Finnkino Oy:llä on edelleen voimassa oleva vuokrasopimus kohteeseen. Sopimus on voimassa vielä noin 5 vuotta. Tulevien investointien tarkemman suunnittelun kannalta on perusteltua jatkaa jo tässä vaiheessa vuokrasopimusta mahdollistaen vuokralaisen tulevien investointien suunnittelu ja toteuttaminen.

Helsingin kaupungin tarkoituksena on myydä Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsin osakkeet ja tätä koskeva myyntiprosessi on jo aloitettu. Osakkeiden myynnin kannalta on erittäin tärkeää, että voimassa olevilla vuokrasopimuksilla on tietty varmuus ja jatkuvuus. Samassa yhteydessä on päivitetty rakennuksen toisen päävuokralaisen eli Helsingin kaupungin taidemuseon vuokrasopimus.

Jones Lang LaSalle Finland Oy on laatinut maaliskuussa 2019 pohjoismaisten elokuvateattereiden vuokratasoja koskevan arviolausunnon. Annetun ulkopuolisen asiantuntijan arviolausunnon perusteella voidaan todeta, että vuokra on markkinahintainen.

Toimivalta

Kaupunginhallitus on 18.9.2017, § 856 vahvistanut kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle hallintosäännön 16 luvun 3 §:ssä tarkoitetun erityisen toimivallan rajat, siten että kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto tai sen määräämä viranomainen päättää liikehuoneistojen vuokralle antamisesta, kun määräaikaisen sopimuksen ennakoitu kokonaisarvo on enintään 5 miljoonaa euroa. Kun sopimuksen kokonaisarvo on yli 5 miljoonaa euroa on toimivalta kaupunginhallituksella.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Vuokralainen

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Koy Helsingin Tennispalatsi

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 05.03.2020 § 24

HEL 2020-001921 T 10 01 03

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto esitti kaupunginhallitukselle että Finnkino Oy:lle vuokrataan toimitiloja Tennispalatsista, osoitteesta Fredrikinkatu 65, Helsinki, yhteensä noin 10 591 m². Vuokrakohde sisältää mm. seuraavia tiloja:

- kellarikerros

yhteensä   713 m²

- ensimmäinen kerros

yhteensä 7 839 m²

- toinen kerros

yhteensä 2 281 m²

- kolmas kerros

yhteensä 1 606 m²

- neljäs kerros

yhteensä 1 152 m²

 

Tilojen pääasiallinen käyttötarkoitus on elokuvateatteria palveleva toiminta auloineen. Edellä mainittujen tilojen yhteenlaskettu pääomavuokra on 148 020,34 euroa/kk ja ylläpitovuokran ennakko on tasoa 52 000 euroa/kk tehden yhteensä noin 200 000 euroa kuukaudessa (alv. 0 %).

Tällä hetkellä ylläpidon ennakkona maksetaan 52 000 euroa/kk (alv. 0 %). Bruttovuokra on yhteensä 200 020,34 euroa/kk (alv. 0 %). Pääomavuokra on sidottu indeksiin.

Neuvoteltu vuokrasopimuksen pituus on 1.5.2020 alkaen kiinteä 15 vuotta. Vuokralaisella on oikeus viiden (5) vuoden jatkoaikaan (optio). Option käytöstä pitää ilmoittaa kirjallisesti 12 kk:ta ennen varsinaisen vuokra-ajan päättymistä vuokraisännälle.

Esittelijä

vs. tekninen johtaja

Sari Hilden

Lisätiedot

Risto Heikkinen, projektipäällikkö, puhelin: 310 23101

risto.heikkinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566