Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2020

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/14

 

16.03.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 192

Valtuutettu Katju Aron toivomusponsi suostumusperustaisuuden vahvistamisesta koulujen seksuaalikasvatuksessa

HEL 2019-010194 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 25.9.2019 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimitti selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään koulujen seksuaalikasvatuksen kehittämistä koskevaa aloitetta 25.9.2019 kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Katju Aron ehdottaman toivomusponnen:

Hyväksyessään esityksen kaupunginvaltuusto edellyttää selvittämään mahdollisuudet sille, miten opetussuunnitelman toteuttamisen laajentamisessa voitaisiin paremmin huomioida myös suostumusperustaisuuden vahvistaminen seksuaalikasvatuksessa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on toivomusponnen johdosta antamassaan lausunnossa kannattanut suostumusperustaisuuden vahvistamista seksuaalikasvatuksessa. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on jo aloitteen käsittelyn yhteydessä sitoutunut tarkentamaan ja laajentamaan opetussuunnitelman toteuttamista seksuaalikasvatuksessa. Suostumusperustaisuuden vahvistaminen sopii tähän työhön hyvin.

Suostumusperustaisuuden vahvistaminen tarkoittaa seksuaalisen itsemääräämisoikeuden korostamista. Se on tärkeä tapa vaikuttaa asenteisiin ja siten seksuaalisen häirinnän ja väkivallan ennalta ehkäisyyn. Esimerkiksi kouluterveyskyselyn mukaan nuorten kokema seksuaalinen häirintä on yleistä.

Suostumusperustaisuus otetaan vahvemmin mukaan koulujen ja oppilaitosten seksuaalikasvatukseen ja henkilökunnan koulutuksiin. Käytännössä se tapahtuu opiskeluhuollon henkilökuntaa ja opettajia kouluttamalla sekä tarpeen mukaan järjestettävissä lisäkoulutuksissa oppilaille ja opiskelijoille.

Suostumusperustaisuus on esillä myös kiusaamisen vastaisen ohjelman toimenpiteissä, jotka liittyvät verkossa tapahtuvan kiusaamisen ja häirinnän ehkäisemiseen. Lisäksi käynnissä on grooming-ilmiön ehkäisemiseen keskittyvä hanke: Turvallisesti mediassa ja maailmalla – lapsiin ja nuoriin kohdistuvien seksuaalirikosten ehkäisy. Sekä tähän hankkeeseen että kiusaamisen vastaiseen ohjelman toimenpiteisiin kuuluu osana henkilökunnan, oppilaiden ja opiskelijoiden sekä huoltajien tietoisuuden ja osaamisen lisääminen suostumusperustaisuuteen liittyen.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on lausunnon käsittelyn yhteydessä kehottanut toimialaa olemaan yhteydessä oppimateriaalivalmistajiin, jotta suostumusperustaisuus näkyisi selvemmin myös koulujen oppimateriaaleissa. Samalla lautakunta kehotti toimialaa huolehtimaan siitä, että nuorisoneuvosto osallistuu koulujen seksuaalikasvatuksen kehittämiseen.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566