Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2020

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/6

 

16.03.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 186

V 25.3.2020, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen määräalalle (Länsisatama, Jätkäsaari, tuleva pysäköintitontti)

HEL 2020-001026 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan (Länsisatama) liitteen 1 mukaisen kiinteistön 91-20-9909-100 määräalan vuokrausperiaatteet myöhemmin päätettävästä ajankohdasta alkaen 31.12.2069 saakka liitteen 5 mukaisesti.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1

Vuokra-alue

2

Sijainti- ja vuokra-aluekartta

3

Asemakaavaluonnoksen havainnekuva

4

Poikkeamispäätös

5

Vuokrausperiaatteet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tietoja hankkeesta

Alueelle suunnitellaan pysäköintilaitosta tulevan liikuntakeskuksen ja hotellin sekä sataman käyttöön. Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto on 27.11.2017, 17 § varannut alueen Royal Areena Oy:lle vuoden 2019 loppuun asti, minkä jälkeen alue on vuokrattu lyhytaikaisesti poikkeamis- ja rakennusluvan hakemista sekä maanrakennustöiden aloittamista varten 23.6.2020 saakka Royal Areena Oy:lle. Royal Areena Oy:n pysäköintilaitosta varten perustama Kiinteistö Oy Helsingin Jätkäsaaren Satamapysäköinti on merkitty kaupparekisteriin 12.6.2019.

Suunniteltuun pysäköintilaitokseen tulisi noin 760 autopaikkaa kahdeksaan kerrokseen. Rakennuksen laajuus olisi noin 24 668 k-m².

Asemakaava ja tonttitiedot

Alueella on voimassa asemakaava nro 8043 (vahvistettu 12.12.1979). Asemakaavan mukaan alue satama-aluetta.

Asemakaavaluonnoksessa (3.6.2014) alue oli osoitettu toimitilarakentamisen korttelialueeksi (KL-1). Alueelle on kuitenkin tarkoitus toteuttaa pysäköintilaitos ja uudemmassa asemakaavaluonnoksessa alue on merkitty pysäköintitontiksi (LPA).

Asemakaavan muutoksessa alueelle on suunniteltu pysäköintilaitoksen lisäksi liikuntatiloja ja kylpylähotelli. Pysäköintilaitos toteutetaan kuitenkin ennen kaavamuutoksen hyväksymistä poikkeamisluvalla, joka on hyväksytty kaupunkiympäristölautakunnassa 10.12.2019, 656 §. Vuokra-alueelle tulee näin ollen vahvistaa vuokrausperiaatteet ennen pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen solmimista. Asemakaava muutoksen myötä kiinteistön 91-20-9909-100 määräalasta muodostuu LPA-tontti nro 20836/1.

Sijainti- ja vuokra-aluekartta sekä asemakaavaluonnoksen havainnekuva ovat liitteinä 2 ja 3. Poikkeamispäätös on liitteenä 4.

Vuokra-aika ja vuokran määrä

Vuokra-aika on noin 50 vuotta siten, että vuokra-aika päättyy vuoden 2069 lopussa.

Tulevalle pysäköintitontille esitettävien vuokrausperiaatteiden mukaan vuosivuokra määräytyy pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa kerrosneliömetrihintaa 7,50 euroa. Hintatasossa joulukuu 2019 (ind. 19,76) tontin kerrosneliömetrihinta on noin 148 euroa. Vuosivuokra olisi tällä hetkellä noin 183 000 euroa.

Vuokrahinta perustuu ulkopuolisen arvioitsijan antamaan arviolausuntoon.

Toimivalta

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 8 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto vahvistaa yli 30 vuoden pituisten maanvuokrasopimusten yleiset vuokrausperiaatteet.

Lopuksi

Arviolausunto on salassa pidettävä asiakirja (JulkL 24 § 1 mom. 17 kohta). Luottamushenkilöillä on mahdollisuus tutustua asiakirjaan kaupungin kirjaamossa esityslistan julkaisun jälkeen. Kokouspäivänä se on saatavissa kokouksen sihteeriltä.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1

Vuokra-alue

2

Sijainti- ja vuokra-aluekartta

3

Asemakaavaluonnoksen havainnekuva

4

Poikkeamispäätös

5

Vuokrausperiaatteet

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566