Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2020

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/11

 

16.03.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 184

Tertiääri- ja primäärilainojen myöntäminen eräille asuntotuotannon hankkeille

HEL 2020-002188 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää asuntotuotantorahaston varoista tertiääri- ja primäärilainoja kaupunkiympäristön toimialan asuntotuotantopäällikön hakemuksen mukaisille hankkeille seuraavasti:

 

Tertiäärilaina €

Primäärilaina €

Heka Kalasatama/

 

 

Kalasatamankatu 15

196 600

6 134 973

Haso Haavi/ Capellan puistotie 20

 

706 778

Heka Maunula/ Metsäpurontie 13

 

1 004 975

Heka Kruunuvuorenranta/

 

 

Haakoninlahdenkatu 3 (er)

181 650

1 336 028

Heka Pihlajamäki/ Liusketie 3

 

1 069 184

Heka Puotila/

 

 

Rusthollarintie 10 1-vaihe

 

411 899

Heka Pukinmäki/ Säterintie 6

 

379 366

Heka Laajasalo/ Isosaarentie 4

242 300

 

Heka Kruunuvuorenranta/

 

 

Haakoninlahdenkatu 1

133 570

1 453 191

Heka Roihuvuori/ Ruususenrinne 6

201 450

 

Heka Jätkäsaari/ Atlantinkatu 11

108 340

1 352 781

Haso Tammiontie/ Tammiontie 1

 

53 829

Haso Kivipari/ Kiviparintie 5a

 

106 460

Haso Rantapuisto/ Isonpellontie 4

 

71 258

YHTEENSÄ

1 063 910

14 080 722

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan Rakennukset ja yleiset alueet / asuntotuotanto –palvelun laatimaan kaupungin puolesta tertiääri- ja primäärilainojen velkakirjat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen vahvistamien ehtojen mukaisesti.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti käsitellä esityslistan 11. ehdotuksen kokouksen viidentenä asiana.

Esteelliset: Anni Sinnemäki, Tuula Saxholm
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 31036125

pipsa.kotamaki(a)hel.fi

Liitteet

1

ATP päätös eräiden rakennuskohteiden rahoittaminen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kymp

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristön toimialan asuntotuotanto hakee Helsingin kaupungin asunnot Oy:n kohteille Kalasatamassa, Kruunuvuorenrannassa, Laajasalossa, Roihuvuoressa ja Jätkäsaaressa yhteensä 1 063 910 euron tertiäärilainoja.

Rakennushankkeet rahoitetaan pääosin Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) myöntämällä korkotukilainalla ja hankkeen edellyttämä omarahoitusosuus katetaan Helsingin kaupungin myöntämällä tertiäärilainalla, jonka ARA rinnastaa yhtiön omiin varoihin. Tertiäärilaina lyhennetään viidessä vuodessa sen jälkeen kun aravalaina tai siihen rinnastettava yhtiön laina on kokonaan maksettu. Tertiäärilainalla rahoitetaan vuokratalokohteen korkotukilainan ja käynnistysavustuksen jälkeinen, noin 5 %:n suuruinen omarahoitusosuus. Lainan korko on tällä hetkellä 4 % (khs 28.11.2016, § 1067).

Lisäksi Kaupunkiympäristön toimialan asuntotuotanto hakee Helsingin kaupungin asunnot Oy:n kohteille Kalasatamassa, Maunulassa, Kruunuvuorenrannassa, Pihlajamäessä, Puotilassa, Pukinmäessä ja Jätkäsaaressa sekä Helsingin Asumisoikeus Oy:n kohteille Kalasatamassa, Maunulassa, Myllypurossa ja Pukinmäessä yhteensä 14 080 722 euron primäärilainoja.

Primäärilaina on Helsingin kaupungin myöntämä laina, jonka korko on tällä hetkellä 2 % (kvsto 12.10.2005, § 219) ja jota lyhennetään 36 vuoden annuiteettitaulukon mukaisesti. Korkotukilainaa myönnetään vain asumiskäyttöön sekä asumista välittömästi palvelevien tilojen rakentamiseen (esim. varastot, saunatilat ja pyykkituvat). Primäärilainalla rahoitetaan kohteisiin sisältyviä liike- yms. tiloja, joita ei lueta asumista välittömästi palveleviksi tiloiksi.

Esitys on asuntotuotantopäällikön päätöksen mukainen. Asuntotuotantorahastossa on tällä hetkellä varoja lainojen myöntämiseen noin 92,2 miljoonaa euroa.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 31036125

pipsa.kotamaki(a)hel.fi

Liitteet

1

ATP päätös eräiden rakennuskohteiden rahoittaminen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kymp

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kymp, Asuntotuotanto

Kanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566