Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2020

1 (4)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/15

 

02.03.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 152

Maankäyttösopimuksen ja kiinteistökaupan esisopimuksen tekeminen Espoon kaupungin kanssa liittyen Espoon Leppävaaran Säterinkallion asemakaava-alueeseen

HEL 2019-011934 T 10 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti tehdä Espoon kaupungin kanssa Espoon Leppävaaran Säterinkallionkulman asemakaava-alueeseen nro 118000 kuuluvista Helsingin kaupungin maa-alueista maankäyttösopimuksen ja kiinteistökaupan esisopimuksen liitteen 1 mukaisesti.

Kaupunginhallitus oikeutti tonttipäällikön tekemään sopimukseen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1

Maankäyttösopimusluonnos

2

Asemakaavaehdotus, sopimusalue- ja alueluovutuskartat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Espoon kaupunki

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Espoon kaupungin asemakaavaehdotus

Espoon kaupungin Säterinkallionkulman asemakaavaehdotus nro 118000 korottaa merkittävästi Helsingin kaupungin omistamien maa-alueiden arvoa. Asemakaavan hyväksyminen edellyttää maankäyttösopimuksen tekemistä.

Helsingin kaupungin omistamille maa-alueille on asemakaavaehdotuksessa pääosin osoitettu tiivistä kerrostalorakentamista (AK, AK-1, A-1), jonka kokonaiskerrosala on noin 31 500 k-m². Loput Helsingin kaupungin maa-alueista on osoitettu asuintontteja palveleville pysäköintilaitos- (LPA-1) ja pysäköintitonteille (LPA-2) sekä yleisiksi alueiksi. Helsingin kaupungin omistamien maa-alueiden osalta kyseessä on pääosin ensimmäinen asemakaava.

Sopimusalue

Sopimuksen kohteena olevat maa-alueet sijaitsevat Espoon Leppävaarassa, Kehä I:n ja Turunväylän luoteispuolella. Tarkemmin kyseessä on kiinteistö Säterinmetsä 49-452-2-1318 sekä määräalat kiinteistöistä Säterinmetsä II 49-452-2-1319 ja Alberga 49-452-2-1321.

Sopimusalue on karttaliitteessä 2.

Maankäyttösopimus

Neuvottelujen tuloksena on laadittu liitteenä 1 olevan sopimusluonnoksen mukainen maankäyttö- ja kiinteistökaupan esisopimus.

Espoon kaupunki ja Helsingin kaupunki sopivat maankäyttö- ja rakennuslain (1999/132) 12 a luvun mukaisesti Helsingin kaupungin osallistumisesta asemakaavan yhdyskuntarakentamisesta Espoon kaupungille aiheutuviin kustannuksiin sekä asemakaavan toteuttamiseksi tarvittavista alueluovutuksista.

Helsingin kaupunki osallistuu asemakaavan toteuttamisesta Espoon kaupungille aiheutuviin kustannuksiin siten, että myydessään korttelialueita asemakaava-alueelta Helsingin kaupunki tai sen määräämä maksaa Espoon kaupungille sopimuskorvauksena 45 % luovuttamiensa tonttien ja tontinosien kauppahinnasta, kuitenkin keskimäärin vähintään 235 €/asuinrakennusoikeuden k-m².

Helsingin kaupunki sitoutuu lisäksi luovuttamaan Espoon kaupungin hyväksymälle taholle Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) antamien ohjeiden mukaisesti noin 7 800 k-m² asuntorakennusoikeutta valtion tukemaan pitkäaikaiseen vuokra-asuntotuotantoon (40 vuoden korkotukilaina). Mahdollisissa tonttien tai tontinosien luovutuksissa hintana käytetään valtion tukemassa asuntotuotannossa sovellettavaa tonttien enimmäishintaa.

Esisopimus alueluovutuksista

Helsingin kaupunki luovuttaa Espoon kaupungille karttaliitteessä 2 esitetyt, yhteensä noin 8 400 m²:n suuruiset yleiset alueet 126 600 euron luovutushinnasta. Alueet on hinnoiteltu ns. raaka- eli odotusarvomaana.

Toimivalta

Hallintosäännön 16 luvun 1 § 2 momentin 9 kohdan sekä kaupunginhallituksen päätöksen 18.9.2017, 865 § perusteella kaupunginhallitus päättää kokonaisarvoltaan 2 miljoonaa euroa suuremmista maankäyttösopimuksista. Kokonaisarvo kattaa sekä maankäyttökorvauksen että aluejärjestelyt.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1

Maankäyttösopimusluonnos

2

Asemakaavaehdotus, sopimusalue- ja alueluovutuskartat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Espoon kaupunki

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 10.12.2019 § 647

HEL 2019-011934 T 10 01 00

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle maankäyttösopimuksen tekemistä Espoon kaupungin kanssa Espoon Leppävaaran Säterinkallionkulman asemakaava-alueeseen nro 118000 kuuluvista Helsingin kaupungin maista liitteenä nro 1 olevan sopimusluonnoksen mukaisesti.

B

Kaupunkiympäristölautakunta päätti oikeuttaa tonttipäällikön tai hänen valtuuttamansa allekirjoittamaan edellä mainitun sopimuksen sekä tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä teknisiä tarkennuksia. Sopimus tulee voimaan, kun kaupunginhallituksen sopimuksen hyväksymistä koskeva päätös on tullut lainvoimaiseksi.

C

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että tonttipäällikkö oikeutetaan tekemään päätöksellään sopimukseen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Peter Haaparinne, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 31864

peter.haaparinne(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566