Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2020

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/20

 

02.03.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 157

Kaupunginvaltuuston 26.2.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 26.2.2020 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

52 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

53 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

54 §, Kyselytunti

Ei toimenpidettä

55 §, Tarkastuslautakunnan jäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi tarkastusvirastolle sekä Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

56 §, Kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenen sekä rakennusten ja yleisten alueiden jaoston jäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle ja rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, Taloushallintopalveluliikelaitokselle ja tarkastusvirastolle.

57 §, Vuoden 2019 talousarvion toteutumattomat sitovat toiminnan tavoitteet

Tiedoksi kaupunginkanslialle, Rakentamispalveluliikelaitokselle, Taloushallintopalveluliikelaitokselle, Työterveysliikelaitokselle, kaupunkiympäristön toimialalle, pelastuslaitokselle, liikenneliikelaitokselle, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle ja sosiaali- ja terveystoimialalle.

58 §, Käyttötalouden eräiden määrärahojen siirtäminen ja erään investointimäärärahan siirtäminen vuoden 2020 talousarviossa

Tiedoksi kaupunginkanslialle, kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle, kaupunkiympäristön toimialalle, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle ja sosiaali- ja terveystoimialalle.

59 §, Eräiden vuoden 2019 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen, toimintakatteiden alittaminen ja määrärahan siirtäminen

Tiedoksi kaupunginkanslialle, kasvatus- ja koulutuslautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnalle ja sosiaali- ja terveyslautakunnalle.

60 §, Vuonna 2019 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2020 talousarvioon

Asia poistettiin listalta.

61 §, Hermannin rantatien asemakaava ja asemakaavan muutos (12578)

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle ja kaupunginmuseolle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle ja asemakaavoitukselle.

62 §, Valtuutettu Fatim Diarran aloite helsinkiläisten äänestystä helpottavan sovelluksen tuottamiseksi

63 §, Valtuutettu Alviina Alametsän aloite koulutuksen järjestämisestä valtuutetuille syrjinnän ja vihapuheen ehkäisemiseksi

64 §, Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite erityisuimakortin laajentamisesta lymfedeemaa sairastaviin

65 §, Valtuutettu Sandra Hagmanin aloite äitiysneuvolapalvelujen saatavuudesta

66 §, Valtuutettu Outi Alasen aloite matalan kynnyksen psykiatrian yksiköstä

67 §, Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite kotona asuvien ikäihmisten yksilöllisen kuntoutuksen tehostamisesta

Ei toimenpidettä.

68 §, Valtuutettu Petrus Pennasen aloite kotihoitajien asiakaskohtaisen ajankäytön harkinnan lisäämisestä

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

69 §, Valtuutettu Emma Karin aloite Vartiosaaren virkistyskäytön kehittämisestä

70 §, Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite hidastetöyssyjä Koirasaarentielle

71 §, Valtuutettu Juhani Strandénin aloite bussipysäkkien leventämisestä Kaupintie 11 kohdalla

72 §, Valtuutettu Mikko Särelän aloite Helsinginkadun asemasta

Ei Toimenpidettä

73 §, Valtuutettu Jenni Pajusen aloite koulujen hävikkiruuan tarjoamisesta nuorisotiloissa

Toivomusponnet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

74 §, Valtuutettu Emma Karin aloite kaupungin osallistumisesta kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun

Ei toimenpidettä.

75 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Aloitteet 24 - 34 kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566