Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2020

1 (2)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/8

 

02.03.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 145

Kaupunginhallituksen toimivallan siirtäminen kaupunginkanslian henkilörekistereitä koskevissa asioissa

HEL 2020-000003 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että alla mainitut kaupunginkanslian viranhaltijat tai heidän määräämänsä viranhaltijat päättävät kaupunginhallituksen puolesta

        rekisteriselosteen laatimisesta

        rekisterin sisältämien henkilötietojen käsittelystä

        käyttöoikeuksien myöntämisen periaatteista

        rekisteröidyn informoinnista

        tietojen tarkastusoikeuden toteuttamisesta

        tiedon korjaamisesta

        muista rekisteröityjen oikeuksien toteuttamisesta

        tietojen luovuttamisesta

        rekisterin tietosuojan ja tietoturvan järjestämisestä

        tietojen arkistoinnista sekä

        rekisterien vastuu- ja yhteyshenkilöiden nimeämisestä.

Hallintojohtaja

        Kaupunginkanslian kirjastoasiakkuuksien hallinta

Kaupunginlakimies

        Oikeuspalvelujen asiakasrekisteri

Viestintäjohtaja

        Helsingin kaupungin aineistopankin rekisteri

        Kaupunginkanslian asiakasviestinnän, markkinoinnin ja tilaisuuksienhallinnan rekisteri

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Leena Mällänen, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36059

leena.mallanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

EU:n yleinen tietosuoja-asetus tuli sovellettavaksi 25.5.2018 lukien ja kansallinen tietosuojalaki (1050/2018) 1.1.2019 lukien.

Kaupunginhallitus on päätöksessä mainittujen kaupunginkanslian henkilörekisterien rekisterinpitäjä. Kaupungin tietosuojatyöryhmän mukaan kaupunginhallituksen rekisterinpitäjän tehtävät on suositeltavaa siirtää kaupunginkanslian viranhaltijoille, jotta rekisterinpidon käytännön hoitaminen olisi mahdollisimman sujuvaa.

Henkilötietoja käsitellään laajalti kaupungin hallinnossa sekä kaupungin asiakkaiden että henkilöstön osalta. Useimpien kaupungin tehtävien hoito edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Osa käsiteltävistä tiedoista on salassa pidettäviä ja arkaluonteisia. Toimintaa ohjaavat yleislakeina EU:n yleinen tietosuoja-asetus, tietosuojalaki (1050/2018) ja laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999).

Tämä päätös täydentää kaupunginhallituksen 25.6.2018 (§ 457) tekemää päätöstä, jossa päätettiin kaupunginhallituksen toimivallan siirtämisestä koko kaupunkia koskevien henkilörekisterien osalta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Leena Mällänen, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36059

leena.mallanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslian osastojen päälliköt

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566