Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2020

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/2

 

02.03.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 140

V 11.3.2020, Vuoden 2019 talousarvion toteutumaton sitova toiminnan tavoite

HEL 2020-000718 T 02 02 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan selvityksen vuoden 2019 talousarvion sitovan toiminnan tavoitteen toteutumatta jäämisestä.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Liitteet

1

Toimialajohtajan kirje 25.2.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vuoden 2019 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan lauta- ja johtokuntien on annettava selvitys toteutumatta jääneistä sitovista toiminnan tavoitteista siten, että selvitykset voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista kaupunginhallituksessa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta perustelee seuraavasti, miksi vuoden 2019 talousarvion sitova toiminnan tavoite ei toteutunut.

Kulttuuri ja  vapaa-aika

Tavoite: Koko kaupunki on oppimisen, kulttuuristen kohtaamisten, tekemisen ja kansalaistoiminnan paikka.

Toteuma: Kahdesta tavoitteeksi asetetusta mittarista yksi jäi toteutumatta. Mittavaksi tavoitteeksi asetettu kulttuurin ja vapaa-ajan olosuhteiden suunnitteluperiaatteiden hyväksyntä lautakunnassa ei toteutunut aikataulun mukaisesti. Palveluverkkosuunnittelun periaatteet hyväksyttiin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa 14.1.2020.​ Tavoite ei toteutunut.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan palveluverkkosuunnittelun periaatteiden valmistelu toteutettiin vuorovaikutteisena kehittämisprojektina. Valmistelussa kuultiin laajasti kaupungin sisäisiä ja ulkoisia sidosryhmiä. Valmisteluun osallistuivat muut kaupungin toimialat, keskushallinto sekä Kaupunkiakatemian ja keskeisten sidosryhmien edustajat.

Suunnitteluperiaatteiden lähtökohtana oli, että kaupungin oli ensiksi muodostettava kokonaisnäkemys tarpeista ja miten ko. tarpeisiin vastataan. Kaupungin oma palvelutuotanto ei ollut aina ensisijainen toteutustapa, mutta yksi mahdollisista toteutustavoista. Kulttuurin ja vapaa-ajan palveluverkon suunnitteluperiaatteet korostavat kansalaistoiminnan ensisijaisuutta. Palvelun tarjonnassa avustuksilla ei täydennetä kaupungin omaa palvelutarjontaa. Tavoitteena on tukea merkittäviä asioita. Kaupungin oma rooli on täydentävä. Työ on osoittanut, että kaupungin omaa palvelustrategiaa tulee tarkentaa vuoden 2020 aikana ja se tuodaan erikseen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan hyväksyttäväksi.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Liitteet

1

Toimialajohtajan kirje 25.2.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.02.2020 § 95

HEL 2020-000718 T 02 02 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä kaupunginkanslian, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan, taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunnan, työterveysliikelaitoksen johtokunnan, kaupunkiympäristölautakunnan,  pelastuslautakunnan, liikenneliikelaitoksen johtokunnan, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja sosiaali- terveyslautakunnan selvitykset vuoden 2019 talousarvion sitovien toiminnan tavoitteiden toteutumatta jäämisestä.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566