Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2020

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/9

 

02.03.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 146

Virkojen perustaminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

HEL 2020-001979 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus perusti kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle seuraavat virat 1.4.2020 lukien:

        65 luokanopettajan virkaa

        43 peruskoulun erityisopettajan virkaa

        seitsemän peruskoulun apulaisrehtorin virkaa

        kaksi lukion lehtorin virkaa

        lukion erityisopettajan virka

        neljä lukion apulaisrehtorin virkaa.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tanttu Kirsti, henkilöstösuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86281

kirsti.tanttu(a)hel.fi

Inkeri Rehtilä, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 70262

inkeri.rehtila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain 87 §:n mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, joissa käytetään julkista valtaa. 

Peruskoulun henkilöstöstä säädetään perusopetuslain (628/1998) 37 §:ssä. Säännöksen mukaan opetuksen järjestäjällä tulee olla opetuksen järjestämismuoto huomioon ottaen riittävä määrä opettajan virkoja tai työsopimussuhteisia opettajia. Lisäksi opetuksen järjestäjällä voi olla tuntiopettajia, koulunkäyntiavustajia ja muuta henkilöstöä.

Lukion henkilöstöstä säädetään lukiolain (714/2018) 57 §:ssä. Koulutuksen järjestäjällä tulee olla riittävä määrä opettajan virkoja tai työsopimussuhteisia opettajia. Lisäksi koulutuksen järjestäjällä voi olla tuntiopettajia ja muuta henkilöstöä.

Opettaja ja apulaisrehtori käyttävät julkista valtaa oppilaita ja opiskelijoita koskevissa asioissa ja suurimmissa kouluissa esimiehenä toimiva apulaisrehtori myös henkilöstöä koskevissa asioissa.

Opettajan virkoja tarvitaan lisää, koska perusopetuksen oppilasmäärä kasvaa suomenkielisessä perusopetuksessa noin 1 100 oppilaalla ja ruotsinkielisessä opetuksessa noin 140 oppilaalla vuosittain vuoteen 2022 asti. Lisäksi tuntiopettajuuksia korvataan viroilla opettajistotilanteen vakiinnuttamiseksi ja opettajien saatavuuden edistämiseksi.

Perustettavaksi esitettävillä apulaisrehtorin viroilla lisätään johtamisresurssia vähintään 700 oppilaan peruskouluihin, joissa aiemmin apulaisrehtorin tehtäviä on hoitanut opettaja opetustehtävänsä lisäksi. Apulaisrehtorin virkoja lisätään myös suurimpiin peruskouluihin ja lukioihin, joissa organisaatio muuttuu 1.8.2020 lukien. Uudistuksessa koulun henkilöstö jakautuu kahteen alayksikköön, joita johtaa apulaisrehtori. Näissä peruskouluissa ja lukioissa oppilasmäärä on noin 900-1 000.

Perustettavaksi esitetään yhteensä 122 virkaa:

Nimike

Virat 2019

Esitys

Virat yhteensä

 

 

 

 

Suomenkieliset peruskoulut

 

 

 

   Luokanopettaja

 1 462

  60

  1 522

   Erityisopettaja

    230

  40

     270

   Apulaisrehtori

     23

    7

      30

Ruotsinkieliset peruskoulut

 

 

 

   Luokanopettaja

   134

    5

    139

   Erityisopettaja

     21

    3

      24

Suomenkieliset lukiot

 

 

 

   Apulaisrehtori

      7

    4

      11

Ruotsinkieliset lukiot

 

 

 

   Lehtori

      68

    2

      70

   Erityisopettaja

       1

    1

        2

 

Lisäksi suomenkielisessä perusopetuksessa on luokanopetuksessa ja erityisopetuksessa yhteensä 271 ja ruotsinkielisessä perusopetuksessa ja erityisopetuksessa yhteensä 55 päätoimista tuntiopettajaa.

Koulujen johtamistyötä kehitetään kaupunkistrategian mukaisesti. Kasvatuksen ja koulutuksen vuoden 2020 talousarvioon sisältyy määräraha viroille.

Opetushenkilöstön tehtäväkohtainen palkka määräytyy voimassa olevan kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tanttu Kirsti, henkilöstösuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86281

kirsti.tanttu(a)hel.fi

Inkeri Rehtilä, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 70262

inkeri.rehtila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Taloushallintopalveluliikelaitos

Kaupunginkanslian henkilöstöosasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566