Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2020

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/7

 

02.03.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 144

Uudenmaan maakuntavaltuuston varajäsenen valinta

HEL 2020-001874 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus

        myönsi Elina Moisiolle eron Uudenmaan maakuntavaltuuston varajäsenen luottamustoimesta ja

        valitsi Tuomas Rantasen varajäseneksi (Fatim Diarran henkilökohtainen varajäsen) Uudenmaan maakuntavaltuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Reetta Vanhasen ehdotuksesta valita Tuomas Rantasen varajäseneksi Uudenmaan maakuntavaltuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Uudenmaan liitto

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus

        myöntää Elina Moisiolle eron Uudenmaan maakuntavaltuuston varajäsenen luottamustoimesta ja

        valitsee ______________ varajäseneksi (Fatim Diarran henkilökohtainen varajäsen) Uudenmaan maakuntavaltuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijän perustelut

Uudenmaan kuntien edustajainkokous valitsi Elina Moision (Vihr.) 27.6.2017 varajäseneksi Uudenmaan maakuntavaltuustoon vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi. Elina Moisio pyytää 7.2.2020 eroa Uudenmaan maakuntavaltuuston varajäsenen luottamustoimesta erottuaan kaupunginvaltuuston jäsenyydestä.

Uudenmaan liiton perussopimuksen (4.3.2013) 12 §:n mukaan maakuntavaltuuston jäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja ja valtuustossa edustettuina olevien poliittisten ryhmien ääniosuuksien tulee vastata jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta maakunnan alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

Mikäli maakuntavaltuuston jäsen tai varajäsen menettää vaalikelpoisuutensa tai hänellä muusta syystä on peruste erota kesken toimikauden, päättää jäsenen edustama kunta eron myöntämisestä ja uuden jäsenen tai varajäsenen valitsemisesta jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kunnan valitseman jäsenen tai varajäsenen tulee edustaa samaa ryhmää kuin jäsen, jolle ero on myönnetty.

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Uudenmaan liitto

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566