Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2020

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/27

 

27.01.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 69

Hankintaoikaisuvaatimus, ilmanpuhdistimien vuokraus (UniqAir Oy)

HEL 2019-013433 T 02 08 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä UniqAir Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen, joka kohdistuu ilmanpuhdistimien vuokrauksesta 25.11.2019 tehtyyn hankintapäätökseen (HEL 2019-006227).

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 310 31651

marja.sarmela(a)hel.fi

Liitteet

1

Hankintaoikaisuvaatimus 27.11.2019

2

Hankintaoikaisuvaatimus 27.11.2019, liite

3

Lausunto 18.12.2019, Cramo Finland Oy

4

Lausunto 19.12.2019, Energiakonsultit insto Oy

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankintaoikaisuvaatimus

Ilmanpuhdistimien hankinnan kilpailutuksessa (H040-19) tarjouksen antanut UniqAir Oy on esittänyt hankintaoikaisuvaatimuksen määräajassa. Hankintaoikaisuvaatimus on tämän esityksen liitteenä. UniqAir Oy ei ole valittanut asiasta markkinaoikeuteen.

Hankintamenettely

Hankintamenettelyssä saapuneita tarjouksia on arvioitu tarjouspyynnössä olleiden vaatimusten perusteella. Tarjouspyynnössä on vertailtaville ilmanpuhdistuslaitteille asetettu vaatimuksia. Yksi vaatimuksista on koskenut otsonintuottoa. Tarjoajan on tullut ladata ulkopuolisen tahon selvitys siitä, ettei tarjottu laite tuota otsonia. Hankintamenettelyssä on näin ollen tarkastettu, että tarjous ja tarjottu laite täyttävät tarjouspyynnön vaatimukset. Jos tarjottu laite ei ole täyttänyt vaatimusta, tarjous on hylätty.

Tarjouspyynnössä on myös vaadittu, että laitteet ovat uusia ja että laitteiden vuokra sisältää huollon siten, että laitteet ovat jatkuvasti toimintakunnossa ja että ne täyttävät kilpailutuksessa asetetut vaatimukset. Tämä luo osaltaan edellytykset hyväkuntoisten ja viimeisintä tekniikkaa sisältävien laitteiden vuokraamiseen.

Hankintayksiköllä on oikeus luottaa tarjouksessa annettuihin tietoihin, ellei ole perusteltua epäilystä muusta. Tarjoaja puolestaan vastaa siitä, että tarjottu laite on tarjouspyynnön vaatimusten mukainen. Hankintayksikkö myös edellyttää, että laite on sopimuskauden aikana tarjouspyynnön ja sopimuksen mukainen.

Kuulemisessa ei ole noussut esiin seikkoja, jotka tutkisivat hankintaoikaisuvaatimuksen väitteitä, vaan saaduissa lausunnoissa vakuutetaan tarjottujen laitteiden olevan tarjouspyynnön mukaisia.

Kuuleminen

Asianosaisia on hallintolain mukaisesti kuultu. Energiakonsultit insto Oy ja Cramo Finland Oy ovat toimittaneet lausunnot. Lausunnot ovat tämän esityksen liitteinä.

Säädökset ja muut normit

Hankintalain (1397/2016) 133 §:n mukaan asianosainen voi vaatia hankintaoikaisua hankintaa koskevasta päätöksestä.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luvun 4 §:n mukaan kaupunginhallituksen, sen jaoston ja sen alaisen viranomaisen päätöksestä tehdyn hankintaoikaisun käsittelee kaupunginhallitus.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 310 31651

marja.sarmela(a)hel.fi

Liitteet

1

Hankintaoikaisuvaatimus 27.11.2019

2

Hankintaoikaisuvaatimus 27.11.2019, liite

3

Lausunto 18.12.2019, Cramo Finland Oy

4

Lausunto 19.12.2019, Energiakonsultit insto Oy

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566