Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2020

1 (5)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/24

 

27.01.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 66

Hankintaoikaisuvaatimus, vaihtomattopalvelut

HEL 2019-000723 T 02 08 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä Berendsen Textile Service Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen, joka kohdistuu vaihtomattopalveluista 2.12.2019 tehtyyn hankintapäätökseen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 310 31651

marja.sarmela(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k., Julkisuuslain )

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosainen

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankintaoikaisuvaatimus

Vaihtomattopalveluiden kilpailutuksessa (H11-19) tarjouksen antanut Berendsen Textile Service Oy on esittänyt hankintaoikaisuvaatimuksen määräajassa. Asiasta ei ole valitettu markkinaoikeuteen.

Berendsen Textile Service Oy esittää vaatimuksessaan, että tarjous on väärin perustein hylätty. Hankintaoikaisuvaatimuksessa on lueteltu tarjoajan referenssejä ja niihin sisältyvien toimitusosoitteiden lukumääriä. Tiedot on merkitty liikesalaisuudeksi julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20 kohdan nojalla. Tiedot poikkeavat siitä, mitä tarjoaja on tarjouksensa yhteydessä esittänyt.

Hankintamenettely

Tarjouspyynnön mukaan tarjoajan tuli pakollisena vaatimuksena ladata referenssitiedot vähintään kahdesta sisällöltään ja laajuudeltaan kyseistä hankintaa vastaavasta tai läheisesti vastaavasta vaihtomattopalveluiden toimituksesta (kohteita 200 kpl) viimeisen kolmen (3) vuoden aikana. Tarjouksessa oli kuvattava referenssitoimituksia kappale- ja euromääräisin kokonaisarvoin ja vastaanottajatiedoin.

Berendsen Textile Service Oy:n tarjoukseensa liittämässä referenssidokumentissa referenssikohteet eivät täyttäneet kohteille asetettuja lukumääräisiä vaatimuksia. Kohteet, jotka liitteessä oli kuvattu, olivat vaatimuksiin nähden liian pieniä. Selvityksestä puuttui myös vaadittu euromääräinen kokonaisarvo.

Soveltuvuudelle asetetut vaatimukset eivät täyttyneet, jolloin tarjoaja hankintalain mukaisesti suljettiin kilpailutuksesta tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vuoksi. Hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen hankintamenettelyssä saatujen tarjousasiakirjojen perusteella. Menettelyssä Berendsen Textile Service Oy:n tarjousta ei ole hylätty väärin perustein.

Kuuleminen

Hankintaoikaisuvaatimuksen johdosta ei ole kuultu muita tarjoajia kuulemisen ilmeisen tarpeettomuuden vuoksi.

Säädökset ja muut normit

Hankintalain (1397/2016) 133 §:n mukaan asianosainen voi vaatia hankintaoikaisua hankintaa koskevasta päätöksestä.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luvun 4 §:n mukaan kaupunginhallituksen, sen jaoston ja sen alaisen viranomaisen päätöksestä tehdyn hankintaoikaisun käsittelee kaupunginhallitus.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 310 31651

marja.sarmela(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k., Julkisuuslain )

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosainen

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös
Liite 1

Päätöshistoria

Keskushallinto Kaupunginkanslia Talous- ja suunnitteluosasto Talous- ja konserniohjaus Hankintajohtaja 02.12.2019 § 83

HEL 2019-000723 T 02 08 01 00

Päätös

Hankintajohtaja päätti hyväksyä Lindström Oy:n (1712792-1) tarjouksen kahdeksi (2) vuodeksi kokonaistaloudellisesti edullisimpana.

Lisäksi hankintaan kuuluu yksi (1) kahden (2) vuoden optiokausi, jonka käyttöönotosta hankintayksikkö päättää erikseen suoraa hankintaa käyttäen ennen perussopimuskauden päättymistä.

Hankintajohtaja päätti sulkea Berendsen Textile Service Oy:n (1956117-4) tarjouskilpailusta, koska Berendsen Textile Service Oy ei täyttänyt tarjouskilpailussa tarjoajien soveltuvuudelle asetettuja vaatimuksia.

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella. Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo 1 500 000 euroa

Hankintasopimusta ei voida tehdä ennen kuin tarjoaja on toimittanut hankintayksikölle tarjouspyynnössä mainitut hankintalain 88 §:n mukaiset otteet rikosrekisteristä. Hankintayksikkö tutkii otteista koskeeko tarjoajaa jokin hankintalain 80 §:n mukainen pakollinen poissulkemisperuste. Poissulkemisperusteen ilmetessä ratkaistaan hankintaa koskeva päätös uudelleen oikaisemalla tätä päätöstä hankintalain 132 §:n mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Kilpailutus perustuu Helsingin kaupunginkanslian 23.9.2019 päivättyyn tarjouspyyntöön H011-19, Dnro HEL 2019-000723. Vaihtomattopalveluiden hankinta on toteutettu avoimella menettelyllä.

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 25.9.2019 sähköisessä HILMA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi. Lisäksi hankinnasta julkaistiin korjausilmoitus 30.9.2019 Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 29.10.2019. Määräaikaan mennessä saapui kaksi tarjousta: Berendsen Textile Service Oy ja Lindström Oy.

Tätä hankintasopimusta ei ole jaettu osiin, koska jakaminen tekee sopimuksen toteuttamisesta teknisesti liian vaikeaa.

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen:
Tarjouspyynnön kohdassa muut ehdot, tarjouspyynnön muut ehdot, tekninen suorituskyky ja ammatillinen pätevyys sekä liitteessä yksi (1) on esitetty tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset ja selvitysvelvollisuudet.

Berendsen Textile Service Oy:llä ei ollut liitteenä tarjouspyynnön kohdassa Muut ehdot, Tekninen suorityskyky ja ammatillinen pätevyys edellytettyä kahdesta sisällöltään ja laajuudeltaan tätä hankintaa vastaavasta tai läheisesti vastaavasta vaihtomattopalveluiden toimituksesta (kohteita 200 kpl) viimeisen kolmen (3) vuoden aikana kokemusta vastaavista toimituksista. Näin ollen Berendsen Textile Service Oy ei täytä kyseistä vaatimusta ja tarjoaja tulee sulkea pois tarjouskilpailusta tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun takia.

Tarjoajien soveltuvuutta koskevat edellytykset on tarkastettu lukuun ottamatta pakollisia poissulkemisperusteita, jotka tarkastetaan päätöksenteon jälkeen ennen mahdollisen sopimuksen tekemistä tarjoajan toimittamien rikosrekisteriotteiden perusteella.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen:
Tarjouspyynnössä on asetettu tarjoukselle ja sen sisällölle sekä hankinnan kohteelle vähimmäisvaatimukset. Vähimmäisvaatimuksissa on asetettu hankittaville palveluille laadullisia vaatimuksia, jotka tarjottavien palveluiden on pitänyt täyttää. Jos laadulliset vähimmäisvaatimukset eivät ole täyttyneet, on tarjous hylätty tarjouspyynnön vastaisena.

Tarjousten vertailu:
Koska tarjouspyynnön ehdot täyttäviä tarjouksia tuli vain yksi, ei tarjousvertailua tarvitse täten suorittaa.

Sovellettavat säännökset ja päätöstoimivalta:
Hankintalain (1397/2016) 123 §:n mukaan hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava.

Hallintosäännön 12 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan kansliapäällikkö päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita. Kansliapäällikkö päätti yhteishankintojen toimivallan siirrosta hankintajohtajalle päätöksellään 15.6.2017, 37 §.

Lisätiedot

Minna Vinni, palvelupäällikkö, puhelin: +358931031544

minna.vinni(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566