Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2020

1 (2)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/23

 

27.01.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 65

Pelastuslaitoksen pelastuskomentajan avoimen viran hoitaminen

HEL 2020-000158 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus määräsi pelastusjohtaja Jani Pitkäsen hoitamaan pelastuslaitoksen pelastuskomentajan virkaa siihen kuuluvine palkkaetuineen 1.2.2020 alkaen siihen asti, kunnes uusi viranhaltija ottaa tehtävän vastaan.

Kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän kohdan osalta heti.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Mikko Aho, toimialajohtaja, puhelin: 310 31064

mikko.aho(a)hel.fi

Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 310 32950

riitta.hellman(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Avoimen viran hoitaja

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on 30.9.2019, § 659 merkinnyt tiedoksi edellisen viranhaltijan irtisanoutumisen pelastuskomentajan virasta ja kehottanut kaupunkiympäristön toimialaa käynnistämään viran täyttöön liittyvän julkisen hakumenettelyn.

Pelastuskomentajan viran hakumenettely on parhaillaan käynnissä ja tavoite on saada virka täytettyä kevään 2020 aikana. Jani Pitkänen täyttää viran kelpoisuusvaatimukset ja on henkilökohtaisten ominaisuuksiensa ja kykyjensä puolesta sopiva hoitamaan kyseistä virkaa. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 4 §:n 3 momentin mukaan virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä, kun kysymyksessä on avoinna olevaan virkasuhteeseen ottaminen määräajaksi.

Pelastuslaitoksen toimintasäännön 2 luvun 6 §:n mukaan pelastuskomentajan 1. sijainen on pelastusjohtaja. Pitkänen toimii tällä hetkellä pelastuskomentajan viransijaisena.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 10 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää pelastuskomentajan virkaan ottamisesta ja 23 luvun 3 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan virkasuhteeseen ottava viranomainen päättää avoimen viran määräaikaisesta hoitajasta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Mikko Aho, toimialajohtaja, puhelin: 310 31064

mikko.aho(a)hel.fi

Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 310 32950

riitta.hellman(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Avoimen viran hoitaja

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Taloushallintopalvelut

Pelastuslaitos

Kaupunkiympäristön toimiala

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566