Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2020

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/22

 

27.01.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 64

Uudenmaan maakuntavaltuuston jäsenen valinta

HEL 2020-000532 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus

        myönsi Reetta Vanhaselle eron Uudenmaan maakuntavaltuuston jäsenen luottamustoimesta ja

        valitsi Hannu Oskalan jäseneksi Uudenmaan maakuntavaltuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Sanna Vesikansan ehdotuksesta valita Hannu Oskalan jäseneksi Uudenmaan maakuntavaltuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1

Eroanomus 15.1.2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Uudenmaan liitto

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus

        myöntää Reetta Vanhaselle eron Uudenmaan maakuntavaltuuston jäsenen luottamustoimesta ja

        valitsee ______________ jäseneksi Uudenmaan maakuntavaltuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijän perustelut

Uudenmaan kuntien edustajainkokous valitsi Reetta Vanhasen (Vihr.) 27.6.2017 jäseneksi Uudenmaan maakuntavaltuustoon vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi. Reetta Vanhanen pyytää 15.1.2020 eroa Uudenmaan maakuntavaltuuston jäsenen luottamustoimesta ajankäytöllisistä syistä.

Uudenmaan liiton perussopimuksen (4.3.2013) 12 §:n mukaan maakuntavaltuuston jäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja ja valtuustossa edustettuina olevien poliittisten ryhmien ääniosuuksien tulee vastata jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta maakunnan alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

Mikäli maakuntavaltuuston jäsen tai varajäsen menettää vaalikelpoisuutensa tai hänellä muusta syystä on peruste erota kesken toimikauden, päättää jäsenen edustama kunta eron myöntämisestä ja uuden jäsenen tai varajäsenen valitsemisesta jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kunnan valitseman jäsenen tai varajäsenen tulee edustaa samaa ryhmää kuin jäsen, jolle ero on myönnetty.

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1

Eroanomus 15.1.2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Uudenmaan liitto

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566