Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2020

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/14

 

20.01.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 31

Lausunto Suomen kansallisooppera ja -baletti sr:n sääntömuutoksesta koskien tilintarkastajien lukumäärää, nimeämistä ja toimikautta

HEL 2019-013169 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti todeta lausuntonaan, että Helsingin kaupunki puoltaa Suomen kansallisooppera ja -baletti sr:n sääntöjen muuttamista siten, että säätiön hallitus valitsee vuosittain yhden tilintarkastajan ja varatilintarkastajan.

Käsittely

Esteelliset: Wille Rydman
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Liitteet

1

Lausuntopyyntö 11.12.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Suomen kansallisooppera ja -baletti sr

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Suomen kansallisooppera ja –baletti sr

Säätiön tarkoituksena on ylläpitää maassamme valtakunnallista ooppera- ja balettiteatteria, Kansallisoopperaa ja -balettia.

Säätiön sääntöjen mukaan Helsingin kaupunki nimeää kaksi (2) jäsentä säätiön 17-jäseniseen hallintoneuvostoon, kaksi (2) jäsentä 9-jäseniseen hallitukseen sekä kaupunkien kiertävän vuoron mukaan toisen yhtiön tilintarkastajista tai tämän varahenkilön. 

Säätiö kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön määräysvaltaan.

Sääntömuutos

Nykyisten sääntöjen mukaan säätiöllä on kaksi (2) tilintarkastajaa henkilökohtaisine varahenkilöineen, jotka hallitus toteaa ja vahvistaa nimetyistä henkilöistä kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Yhden tilintarkastajan (so. valvontatilintarkastajan) nimeää opetus- ja kulttuuriministeriö. Yhden tilintarkastajan nimeävät Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunginhallitukset vuorotellen siten, että tilintarkastaja ja hänen varahenkilönsä edustavat eri kaupunkeja.

Kaupunkien nimeämän edellisen tilintarkastajan aloitteesta säätiön hallitus päätti keväällä 2019 ryhtyä selvittämään siirtymistä yhden tilintarkastajan malliin, jossa säätiön hallitus valitsisi yhden tilintarkastajan ja varatilintarkastajan. Säätiön valvontatilintarkastaja on kannattanut tätä. Muutoksesta on alustavasti keskusteltu opetus- ja kulttuuriministeriön sekä säätiössä mukana olevien kaupunkien kanssa.

Tarkastusvaliokunnan ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suositusten pohjalta säätiön hallitus päätti 5.12.2019 ehdottaa säätiön sääntöjen muuttamista siten, että säätiössä on yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, jotka hallitus nimeää vuosittain.

Säätiön hallitus on perustellut muutosta muun muassa tilintarkastajan salassapitovelvollisuudella, muutoksesta syntyvillä kustannussäästöillä sekä päällekkäisten tarkastusten poistamisella. Tilintarkastaja raportoi aina säätiön hallitukselle, eikä kaupunkien valitsema tilintarkastaja näin ollen suorita tarkastusta kaupunkien toimeksiannosta tai niiden intressien mukaan. Valvontatilintarkastaja on varsinaisena tilintarkastajana suorittanut lakien mukaisen tilintarkastuksen, jota kaupunkien tilintarkastaja on tarkastanut vaaditussa laajuudessa uudestaan. Toinen tilintarkastaja tuo näin säätiölle lisäkustannuksia, jotka ovat poissa varsinaisesta toiminnasta.

Lopuksi

Säätiön hallituksen perustelut huomioiden Helsingin kaupungin on tarkoituksenmukaista antaa hyväksyvä lausunto sääntömuutosehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Liitteet

1

Lausuntopyyntö 11.12.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Suomen kansallisooppera ja -baletti sr

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566