Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2020

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/24

 

20.01.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 41

Valtuutettu Atte Kalevan Malmin lentokentän alueen YVA-menettelyä koskevan aloitteen käsittelyn siirtäminen kaupunginvaltuuston 29.1.2020 kokoukseen

Päätös

Kaupunginhallitus esitti, että valtuutettu Atte Kalevan aloite Malmin lentokentän alueen YVA-menettelystä käsitellään kaupunginvaltuuston 29.1.2020 kokouksessa.

Käsittely

Esittelijä lisäsi esityksen esityslistalle kokouksessa.

Kaupunginhallitus hyväksyi asian ottamisen käsiteltäväkseen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli 13.1.2020 § 7 valtuutettu Atte Kalevan aloitetta Malmin lentokentän alueen YVA-menettelystä (HEL 2019-009562). Asian oli tarkoitus edetä seuraavaan aloitteita käsittelevään valtuuston kokoukseen 12.2.2020.

Valtuuston 29.1.2020 kokouksen asioiden vähäisen määrän vuoksi on perusteltua, että yllä mainittu aloite otetaan käsiteltäväksi jo tähän kokoukseen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sarvilinna, Sami

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginhallitus

+358 9 655 783

 

FI02012566