Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2020

1 (2)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/22

 

20.01.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 39

Kaupunginvaltuuston 15.1.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 15.1.2020 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

1 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

2 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

3 §, Kyselytunti

Ei toimenpidettä

4 §, Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston varajäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi Taloushallintopalveluliikelaitokselle ja tarkastusvirastolle.

5 §, Sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi Taloushallintopalveluliikelaitokselle sosiaali- ja terveyslautakunnalle.

6 §, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille ja Helsingin käräjäoikeudelle.

7 §, Pakilanpuiston allianssin hankesuunnitelma (ala-aste, yläaste, päiväkoti ja nuorisotilat)

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kasvatus- ja koulutuslautakunnalle sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle.

Toivomusponnet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

8 §, Vallilan korttelin 22367 asemakaavan muuttaminen, Aleksis Kiven katu 5 (nro 12581)

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, kaavamuutoksen hakijalle, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle, Helen Oy:lle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, asemakaavoitukselle, Aska/Koski ja kulttuuriperintöyksikölle.

9 §, Oulunkylän Patolan Paturintie 3 ja 5 asemakaavan muuttaminen (nro 12513)

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, asemakaavamuutoksen hakijalle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle, Helen Oy:lle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, asemakaavoitukselle ja Aska/Koski.

10 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Aloitteet (10-16) kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566