Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2020

1 (4)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/16

 

20.01.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 33

Helsingin kaupungin ja valtion välinen kuntaan osoittamista ja kotoutumista koskeva muutossopimus

HEL 2019-013090 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi muutokset liitteenä olevan Helsingin kaupungin ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen väliseen sopimukseen kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä siten, että luovutaan vuosittaiseen talousarvioon perustuvista kuukausittaisista ennakoista ja sopimukseen lisätään maininta alkukartoituksen järjestämisestä ja sen korvausten maksamisesta kaupungille. Samalla sopimukseen lisätään maininta erityiskustannusten korvaamisesta erillisellä sopimuksella sekä maininta kansainvälistä suojelua saaville henkilöille varattavien asuntojen odotusajan harkinnanvaraisten kustannusten korvaamisesta. Lisäksi sopimukseen tehdään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimat muutokset.

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kansliapäällikön allekirjoittamaan sopimuksen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Ilkka Haahtela, Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö, puhelin: 310 25565

ilkka.haahtela(a)hel.fi

Laura Kyntölä, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36666

laura.kyntola(a)hel.fi

Liitteet

1

Sopimus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan ELY-keskus

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tausta

Kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010, jäljempänä kotoutumislaki) 41 §:n mukaan kunta voi tehdä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (jäljempänä ELY-keskus) kanssa sopimuksen kotoutumislain 2 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettujen henkilöiden kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä. Sopimuksen tekeminen on kotoutumislain 44 §:n mukaan valtion maksamien kotoutumislaissa tarkoitettujen toimenpiteiden kustannusten korvaamisen edellytyksenä.

Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi 16.6.2014 § 698 Helsingin kaupungin ja Uudenmaan ELY-keskuksen välisen sopimuksen kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä. Tällä sopimuksella korvattiin Uudenmaan TE-keskuksen ja Helsingin kaupungin välillä 1.2.2008 tehty pakolaisten vastaanottoa ja pakolaisista aiheutuvien kustannusten korvaamista koskeva sopimus.

Helsingin kaupunginhallitus muutti 19.9.2016 § 815 Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa tekemäänsä Helsingin kaupungin ja valtion välistä kuntaan osoittamista koskevaa avointa sopimusta (kaupunginhallitus 16.6.2014 § 698) siten, että sopimukseen lisätään 75 kuntapaikan kiintiö alaikäisille ilman huoltajaa saapuneille turvapaikanhakijoille. Kiintiöpakolaisten sekä haavoittuvassa asemassa olevien turvapaikanhakijoiden osalta kaupunginhallitus päätti jatkaa mainittua Uudenmaan ELY-keskuksen ja Helsingin kaupungin välistä avointa sopimusta, jossa kaupunki laskuttaa kotoutumispalveluista koituvat kulut jälkikäteen valtiolta oleskeluluvan saaneiden ja Helsinkiin muuttaneiden reaalisen toteuman mukaisesti.

Muutokset sopimukseen

Uudenmaan ELY-keskus on edellyttänyt nykyisen vuonna 2014 allekirjoitetun kaupungin ja Uudenmaan ELY-keskuksen kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä tehdyn sopimuksen muuttamista lainsäädännöllisten muutosten vuoksi. 

Sopimuksessa sopijaosapuolet sitoutuvat noudattamaan toiminnassaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU 2016/679), tietosuojalakia (1050/2018) sekä muuta voimassa olevaa lainsäädäntöä. Muutos liittyy 14.4.2016 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksillä hyväksyttyyn EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen muutokseen, jonka kahden vuoden siirtymäaika päättyi 25.5.2018.

Toinen muutos liittyy korvausten maksamiseen. Sopimuksen mukaan Uudenmaan ELY-keskus korvaa kaupungille kotoutumislain 2 §:n 2 ja 3 momentin mukaisista henkilöistä aiheutuneet lain 6 luvun mukaiset kustannukset valtion talousarvion rajoissa kotoutumislain 44 §:n, valtioneuvoston asetuksen (1393/2011) 1 §:n ja tämän sopimuksen nojalla. Korvausten hakemisessa ja myöntämisessä noudatetaan työ- ja elinkeinoministeriön laatimaa ohjetta kotoutumisen edistämistä koskevan lain (1386/2010) mukaisten kustannusten korvaamisesta kunnille. Korvaukset haetaan kehittämis- ja hallintokeskukselta (myöhemmin KEHA-keskus).

Sopimuksessa korvausten maksamiseen liittyvät käytännöt muuttuvat aikaisemmasta 16.6.2014 allekirjoitetusta sopimuksesta siten, että uudessa sopimuksessa ELY-keskus on korvattu 1.1.2015 perustetulla KEHA-keskuksella vastaanoton korvausten hakupaikkana. Sopimukseen on myös lisätty maininta alkukartoituksen järjestämisestä ja sen korvausten maksamisesta kaupungille. Sopimuksen mukaan KEHA-keskus maksaa kunnalle laskennallisen korvauksen kotoutumislain 9 §:n mukaisen alkukartoituksen järjestämisestä aiheutuneista kustannuksista. Kotoutumislain mukaan kunta käynnistää alkukartoituksen maahanmuuttajalle, joka saa muuten kuin tilapäisesti toimeentulotuesta annetun lain mukaista toimeentulotukea. Kunta voi käynnistää alkukartoituksen myös sitä pyytävälle maahanmuuttajalle, jos tämän arvioidaan sitä tarvitsevan. Korvaus alkukartoituksen järjestämisestä maksetaan, jos maahanmuuttaja ei kunnan alkuhaastattelua tehtäessä ollut aikeissa hakeutua työmarkkinoille ja TE-toimiston järjestämään alkukartoitukseen.

Edellä mainittujen muutosten lisäksi sopimuksesta on poistettu viittaukset laskennallisista korvauksista maksettavien ennakoiden määrästä sopimiseen erillisesti vuosittain. Muutos liittyy kotoutumislaissa 1.5.2019 tehtyihin muutoksiin, jonka perusteella lain 45 §:n mukaiset laskennalliset korvaukset maksetaan kunnalle jatkossa automaattisesti ilman erillistä hakemusmenettelyä. Samalla sopimukseen on lisätty kohta, että kunta ja Uudenmaan ELY-keskus sopivat erityiskustannusten korvaamisesta erillisellä sopimuksella ja että kotoutumislain 49 §:n perusteella voidaan harkinnan mukaan korvata muun muassa kansainvälistä suojelua saaville henkilöille varattavien asuntojen odotusajan kustannuksia.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Ilkka Haahtela, Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö, puhelin: 310 25565

ilkka.haahtela(a)hel.fi

Laura Kyntölä, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36666

laura.kyntola(a)hel.fi

Liitteet

1

Sopimus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan ELY-keskus

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566