Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2020

1 (2)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/10

 

20.01.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 28

Rahoituksen myöntäminen kesätyöntekijöiden palkkaamiseen Maailman toimivin kaupunki − nuorten kesärekryhankkeessa vuonna 2020

HEL 2019-012651 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2020 talousarvion kohdassa 1 30 01 Khn käytettävänä olevasta määrärahasta kaupunginkanslian käytettäväksi 120 000 euroa.

Määräraha käytetään nuorten kesätyöntekijöiden palkkaamiseen Maailman toimivin kaupunki − nuorten kesärekryhankkeeseen. Hankkeessa palkataan laaduntarkkailijoita havainnoimaan maailman toimivimman kaupungin toteutumista käytännössä. Määrärahalla voidaan palkata yhteensä 40 kesätyöntekijää.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Emmi Korvola, hr-asiantuntija, puhelin: 310 37998

emmi.korvola(a)hel.fi

Liitteet

1

Kustannusarvio Maailman toimivin kaupunki - nuorten kesärekryhankkeeseen vuodelle 2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupungin viihtyisyyteen on varattu vuodelle 2020 kaupunginhallituksen käytettäväksi määrärahaa talousarvion kohdalle 1 30 01. Määrärahaa käytetään käyttösuunnitelman mukaisesti työntekijöiden palkkauskuluihin ja muihin kustannuksiin, kuten työvälineisiin ja koulutukseen (liite 1), yhteensä 120 000 euroa.

Kaupunginkanslia on valmistellut määrärahasta käyttösuunnitelman yhteistyössä Kaupunkiympäristön toimialan kanssa. Hankkeessa palkataan 28 kesätyöntekijää (suunnattu ensisijaisesti nuorille 16-17-vuotiaille, poissulkematta kuitenkaan muita hakijaryhmiä) kuukauden mittaisiin työsuhteisiin, 9 AMK/DI-insinööriopiskelijaa kahden kuukauden työsuhteisiin, 2 työnjohtajaa 2,5 kuukauden työsuhteisiin sekä 1 viestintäopiskelija 2,5 kuukauden työsuhteeseen. Yhteensä kertyy 53,5 työkuukautta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Emmi Korvola, hr-asiantuntija, puhelin: 310 37998

emmi.korvola(a)hel.fi

Liitteet

1

Kustannusarvio Maailman toimivin kaupunki - nuorten kesärekryhankkeeseen vuodelle 2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Kaupunkiympäristön toimiala

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566